• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้จัดการบัญชี (ลาดพร้าว140)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1 วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2 จัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 3 ควบคุมดูแลการปิดบัญชีให้ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา 4 ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน รายปี พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร 5 ตรวจสอบเอกสารชุดใบสำคัญรับ จ่าย การบันทึกบัญชีทั้งระบบ 6 กระทบยอด รายการปรับปรุงและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 7 ตรวจสอบรายงานทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกชนิดและนำส่งกรมสรรพากร 8 ปรับปรุงระบบงานบัญชี รูปแบบเอกสาร และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ทันสมัย และประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในของบริษัท 9 จัดทำงบประมาณประจำปี และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณ 10 ควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร 11 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง 12 ดูแลและให้คำแนะนำการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 13 ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
พนักงานขายโครงการ(ขายไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่าง) Project Sale
ติดต่อและสนับสนุน ทางด้านข้อมูลสินค้าและบริการให้กับบริษัทในเครือและ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ติดต่อและเจรจากับโรงงานหรือบริษัทคู่ค้า เพื่อขอรายละเอียด ราคาและเงื่อนไข นำเสนอให้ข้อมูลสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของบริษัท ขอ จัดทำใบเสนอราคา เจรจาต่อรอง กับคู่ค้าของบริษัท ซื้อ ขาย สินค้าโครงการของบริษัท จัดการการรับ ส่ง สินค้าของโครงการต่างๆ ติดตามสถานะและความคืบหน้าในแต่ละโครงการของลูกค้า บริษัทในเครือ และบริษัทภายนอก เดินทางไปตรวจเยี่ยมลูกค้าและตรวจสอบงานในบางกรณี
นนทบุรี , ปากเกร็ด
C.S.I. Intertrade Co.,Ltd
Accounting Manager ต้องยื่นปิดงบได้ (ต้องใช้โปรแกรม Express ได้อย่างชำนาญ)
งานฝ่ายบัญชีต้นทุน คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และบันทึกในระบบทั้งค่าสินค้าต่างและค่าใช้จ่ายนำเข้าในระบบ inventory ปรับปรุง average cost ตรวจสอบความเหมาะสมของต้นทุน ต่อ ราคาขาย update cost ทุกเดือน ตรวจนับสต็อกทุกเดือน และตรวจปรับปรุงความถูกต้องของสต็อกในระบบ inventory ทั้งระบบ ก่อนทำการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน จัดทำรายงานประจำเดือนเช่น รายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม product group stock aging จำนวนที่ควรนำเข้า รายการสินค้าขายดี ไม่ดี รายงาน margin ap aging ar aging เป็นต้น งานบัญชีฝ่าย ap และ ar ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารลงบัญชีตั้งหนี้ ทั้งซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายรวมทั้งรายการปรับปรุงต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารทำจ่าย ทั้งจ่ายเช็คและเงินสดย่อย จัดทำcash flow เพื่อควบคุมการเงินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการปล่อยเช็ค ตรวจเช็ครายงานสินค้าคงเหลือของบริษัท และตรวจสอบรายการต้นทุนเพื่อเตรียมใช้ยอดสำหรับปิดงบการเงิน ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และจัดทำแบบภพ 30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน ตรวจสอบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน ที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากรทุกเดือน ดูแลเรื่องการยื่นภาษีและการยื่นแบบต่างๆ ของบริษัท ปิดงบครึ่งปียื่นแบบ ภงด 51 งานประสานงานกับต่างประเทศ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินคชจ ต่างๆเพื่อทำตั้งเบิกบริษัทย่อย ติดตามการเข้า ออกเงินของบริษัทย่อย ทำแจ้งสินค้าเคลมไปยัง supplier สรุปรายงานการประสานงานกับต่างประเทศ ไม่ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษมาก มี template การส่งอีเมล์ให้ งานประสานงานในออฟฟิศ ตัดงบการตลาดของฝ่ายขาย และส่งสรุปรายงานทุกเดือน ประสานงานการสั่งซื้อสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 47,450 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top