• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่
IT Support & Help desk
ดูแลระบบ server ระบบ network คอมพวเตอร์และเครื่องพิมพ์ภายในองค์กรทั้งหมด ติดตั้งและเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายภายในองค์กร lan wireless lan and network devices ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย แอนตี้ไวรัส e mail ระบบสำรองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล ควบคุมดูแลกำหนดสิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงโปรแกรมต่าง ๆ วางแผนและดูแลซ่อมบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์ และระบบเนตเวิค ดูแลและอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆของบริษัท รวมถึงทำสื่อโฆษณามัลติมีเดียลงใน socail network ต่างๆ ศึกษาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาปรับปรุงระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ประสานงานและกำกับดูแลระบบ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารองค์กร ดูและระบบโทรศัพท์ตู้สาขา pbx และระบบกล้องวงจรปิด cctv ให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ขอนแก่น , เมืองขอนแก่น
บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง คอร์ป
ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์(Group HRM Division Manager)
ประสานงานกับทุกฝ่าย รวมถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประจำ bu ต่างๆ ในการสรรหาและว่าจ้างให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนของทุก bu ศึกษากระบวนการคัดเลือก recruitment พนักงานในปัจจุบันทั้งในระดับรายวัน และรายเดือน และทำการพัฒนากระบวนการ process development ไม่ให้เกิดเอกสาร หรือกระบวนการที่ไม่จำเป็น และมีความพร้อมในการใช้ระบบ e hr ร่วมวางแผนและดำเนินการในด้านการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร retention วางแผนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร core values รวมถึงกิจกรรม csr เป็นผู้นำการจัดทำ employee satisfaction survey รวบรวมและวิเคราะห์ผล รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ของพนักงาน ให้มีการลงบันทึก และดำเนินการตาม grievance flow อย่างถูกต้อง ประสานงานกับทุกฝ่ายในการประเมินผลงานพนักงานในทุกระดับ โดยใช้หลัก objective base management ที่สามารถใช้วัดประเมินผลงานพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความโปร่งใส ร่วมกับผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการนำการฝึกอบรมเข้ามามีส่วนเชื่อมโยงกับ performance management ควบคุมดูและระบบ e hr electronic hr ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็น 100 paperless ภายในปี 2568 ประสานงานใกล้ชิดกับ compliance team เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ด้านสังคม เช่น สิทธิแรงงาน ความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลาย เป็นไปตามหลักกฎหมาย ธรรมภิบาล และข้อกำหนดของลูกค้า ทำงานร่วมกับ internal communication specialist ให้การสื่อสารภายในองค์กร internal communication ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับ internal communication specialist ให้นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการรณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัย เป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ให้คำแนะนำและพัฒนาผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ l6
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 47,375 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top