• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร
บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด
project manager ผู้จัดการโครงการ
บริหารโครงการต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย สามารถควบคุมงบประมาณ เวลา คุณภาพงานโครงการตามที่ตั้งไว้ บริหารทีมงานทั้งโครงการ เป็นผู้นำในการปฎิบัติการ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อโครงการ กำหนดแผนและระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน และควบคุมการก่อสร้างให้ดำเนินไปตามแผนที่ตกลงร่วมกัน จัดทำ ตรวจสอบสัญญา เอกสาร ข้อกำหนดต่างๆเงื่อนไขสำคัญทั้งที่บริษัททำกับลูกค้า ผู้รับเหมา ช่าง สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้หัวหน้างาน ผู้บริหารทราบ ทำความเข้าใจ ตรวจก่อนอนุมัติ ตรวจสอบ อนุมัติ ควบคุม แผนงานหลัก shop drawing แผนอนุมัติ วัสดุ อุปกรณ์ จัดหาและพิจารณาความเหมาะสมของผู้รับเหมา ช่างภายในโครงการ วางแผนวัสดุ การใช้งานและแผนการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทบทวนแบบและวิธีการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ได้มาจากฝ่ายประเมินราคาก่อสร้างเพื่อขออนุมัติงบประมาณที่จะใช้ ควบคุมการจัดทำ cash flow forecast report ประสานงานกับ foreman เพื่อควบคุมผู้รับเหมา ช่างให้ปฎิบัติงานตามแผนงานและเวลาที่กำหนด จัดทำรายงานและนำเสนอ ความคืบหน้า ปัญหาหน้างานพร้อมเสนอแนวแก้ไขแก่หัวหน้างานประจำทุกอาทิตย์ หรือแล้วแต่งวดงาน ประสานงานร่วมกับ designer และฝ่ายอื่นๆเพื่อให้งานออกมาตามแบบและได้คุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายอื่นๆเพื่องานดำเนินไปได้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 686 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top