• อื่นๆ

Job Hi-Lights

นครราชสีมา
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
relationship officer marketing officer ประจำจังหวัดนครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ ro หน้าที่และความรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมาะสมของธนาคารให้กับลูกค้า บริหารความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ คุณสมบัติ การศึกษาระดับปริญญาตรี โท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สถิติ อายุไม่เกิน 32 ปี 2 เจ้าหน้าที่การตลาด mo หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุน wealth management ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินของธนาคาร คุณสมบัติ ตำแหน่ง mo การศึกษาระดับปริญญาตรี โท อายุไม่เกิน 27 ปี บุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขา สำนักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล โทร 0 2296 8356 08 5481 2111
กรุงเทพมหานคร
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ผู้จัดการสาขา ภูเก็ต ระยอง พัทยา นครปฐม
วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด ติดตามดูแลพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าในด้านเงินฝาก สินเชื่อ การลงทุนรวมถึงออกเยี่ยมเยียน ติดตามดูแลลูกค้าเพื่อทำ cross sell และทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการให้บริการเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา ควบคุมดูแลและติดตามการบริหารงานผลิตภัณฑ์ของงานด้านธุรกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมการปฏิบัติงานของสาขา ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย กฏหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติภายในของธนาคาร ควบคุมและปฏิบัติ และประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญญา
ขอนแก่น
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ขอนแก่น
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา วางแผน และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เงินฝาก กองทุน ประกัน structure product และ debt capital product และบริการทางธนาคารแก่ลูกค้า ขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย preferred customer และรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า วางแผนการตลาด และจัดทากิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย รวมถึง cross sell คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชา รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจงานแนะนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานขาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 956 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top