• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญาอาวุโส
1 ให้คำแนะนำ ตรวจร่าง และ หรือ แก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่ทำกับคู่สัญญาทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ของทั้งบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม 2 ให้คำปรึกษาและความเห็นกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆในบริษัท ศึกษา ค้นคว้า และตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 3 จัดทำรายงานความคืบหน้า และ หรือ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และ หรือ ปัญหาในส่วนงานที่รับผิดชอบทั้งหมดเสนอให้ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายรับทราบ 4 ศึกษา ค้นคว้า กฎหมายใหม่ๆ สรุปและรายงานผู้บังคับบัญชา 5 รับผิดชอบดูแลและดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในส่วนงานนิติการต่างๆ
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1 รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง 2 สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามประเด็นในคำฟ้องหรือคำให้การ 3 ดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างอื่นในศาล อาทิ ไต่สวนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ขอข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ในที่ว่าการอำเภอต่างๆ เป็นต้น 4 สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จัดทำคำฟ้อง คำให้การต่อสู้คดี คำคู่ความอื่นๆ เพื่อเสนอต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด 5 บอกกล่าวทวงถาม ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาพอสมควร ก่อนฟ้องคดีต่อศาล และหลังฟ้องคดีต่อศาล 6 ติดตามผลคำพิพากษาของศาล และปฏิบัติตามคำพิพากษาเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 7 เร่งรัดหนี้สิน นำคำบังคับ ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป 8 ติดต่อหน่วยงานภายนอกและภายใน ทั้งราชการหรือเอกชนในการสนับสนุนขององค์กร 9 เจรจาต่อรอง ประนีประนอมยอมความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องคดี และหลังมีคำพิพากษา เพื่อระงับข้อพิพาท 10 ดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทมอบหมายในทางคดี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 203 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top