• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน senior safety officer
1 ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4 วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6 แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน 7 แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9 เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10 ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และตามที่นายจ้างมอบหมาย 13 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงงาน กระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพงาน ปฏิบัติงานตามระบบ ระเบียบ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ และข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 14 ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมผลักดันกิจกรรม งานของแผนก ฝ่ายให้บรรลุผล เป้าหมายร่วมกันตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย กำหนด สนใจติดต่อ คุณแนน 088 8099478
ปทุมธานี , ลำลูกกา
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จป วิชาชีพ ประจำ โรงงาน ลำลูกกา คลอง 14
ควบคุมและตรวจสอบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อบริษัท ประเมินความเสียงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน รายงานผล เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 284 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top