• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ด้านสรรหาว่าจ้างผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่าย data development
วางแผน กำกับดูแล และจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านคน และ การประมวลผลของคอมพิวเตอร์บนระบบฐานข้อมูลและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถออกรายงานประจำ รายงานผลลัพธ์ของโครงการต่างๆ หรือ รายงานวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ใช้คนน้อย และถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย โดยผ่านการพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติในการออกรายงาน วิเคราะห์ วิจัย พยากรณ์ข้อมูลด้วยวิถีทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่อง machine learning และสร้างองค์ความรู้ในด้านมุมมองลูกค้า customer s perspective รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลูกค้า ร้าน และสินค้า ผ่านการจัดกลุ่มลูกค้าและความต้องการ customer segment & mission ทั้งแบบปกติและแบบใหม่ เพื่อสร้างให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ รวมถึงตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดขึ้นได้จริง ภายใต้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ จัดตั้ง และควบคุมดูแลระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติสำหรับรายงานต่างๆ เพื่อการออกรายงานงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของผู้ใช้ ใช้คนน้อย และถูกต้องตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจลูกค้าทั้งในด้านมุมมองของลูกค้า อุปนิสัย พฤติกรรม และการตัดสินใจ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลูกค้าต่อร้านและยอดขายสินค้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกร้านลงสินค้า เลือกพื้นที่ตั้งร้านค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ปรับสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า ฯลฯ คาดการณ์ยอดขาย ผลกระทบ และพฤติกรรมของลูกค้า ที่สอดคล้องกับร้านและสินค้า เพื่อสนับสนุนการจัดการทั้งในระดับองค์การ การพัฒนาโครงการใหม่ๆ และการจัดการสินค้าภายในร้าน ให้คำปรึกษาภายในทีมและบุคคลากรในองค์กร ทั้งในด้านข้อมูลในองค์กร ด้านเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ใหม่ๆ ระดับโลก เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรณหรือการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้แก่องค์กรในระยะยาว ออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลาทำงานได้จริง โดยผู้พัฒนาต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสารสนเทศให้ถูกต้อง รวมถึงต้องสามารถอธิบายวิธีการเชิงเทคนิคให้เข้าใจง่าย และให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ซ้ำซ้อน นำวิธีการที่ทันสมัย state of the art approach ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ในด้านสถิติ ปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง มาใช้กับข้อมูลจริง ตามความจำเป็นของธุรกิจ ภายใต้ข้อจำกัดด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล โดยจำเป็นต้องเข้าใจเชิงลึกทั้งในเชิงเทคนิคการวิเคราะห์ ลูกค้า และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 175 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top