• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
APP365
เจ้าหน้าที่ seo specialist
มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google co th เป็นอย่างดี มีความรู้ด้าน google analytics adwords fb webmaster tool หรือเครื่องมือจาก third party อื่นๆ วิเคราะห์ คู่แข่ง คีย์เวิร์ด ได้อย่างเชียวชาญ ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทีมงานด้าน seo ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้ได้ มีทักษะในการปรับ on page และ off page ได้เป็นอย่างดี สร้าง linkbuilding สร้าง network ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร qualifications มีประสบการณ์ 1 3 ปีด้าน seo รวมถึงเคยมีผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของ search engine การตลาดออนไลน์ มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์ เพื่อนำมาใช้สำหรับ seo อย่างเชียวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน seo อย่างยอดเยี่ยม รวมถึง css html และ google analytics มีประสบการณ์การทำงานในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ seo ppc การวิเคราะห์ backlink และรายงานศักยภาพของคู่แข่ง มีประสบการณ์การพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การสร้าง linkbuilding มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ชอบทำงานแข่งกับเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่เกียงงานหนัก ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานที่ผ่านมาเสนอ พิจารณาเป็นพิเศษ
สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
รองผู้จัดการ ผู้จัดการ แผนกบริหารซัพพลายเชน
1 วางแผนการผลิตสินค้ารวมถึงการบรรจุสินค้าตามภาชนะที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการขายสินค้า 2 วางแผนประเมินการรับวัตถุดิบ และวัสดุหีบห่อ เข้ามาให้สอดคล้องกับแผนการผลิตสินค้า นั้น 3 วางแผนในการจัดหาพาหนะในการรับ และหรือ การส่ง สินค้า ต่าง ๆ ให้สอดคล้องการแผนการขายสินค้า และสอดคล้องกับ แผนการ รับมอบ และหรือ ส่งมอบ สินค้าตามที่มีการตกลงไว้ล่วงหน้า 4 ติดตาม ประสานงานกับฝ่ายผลิตและแผนกบัญชี เพื่อให้ update ข้อมูลการผลิตเข้า erp ระบบ ln ให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อสามารถนำมาใช้ในการวางแผนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ติดตาม และ ประเมินประสิทธิภาพการส่งมอบ และหรือ การรับมอบ วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และ สินค้าสำเร็จรูป ว่าสอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน บริษัท และ นอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบ หรือ การรับมอบ โดยพาหนะของบริษัท หรือ พาหนะที่บริษัทฯว่าจ้าง และ พาหนะของลูกค้า หรือ พาหนะที่ลูกค้าว่าจ้าง
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ด้านสรรหาว่าจ้างผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่าย data development
วางแผน กำกับดูแล และจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านคน และ การประมวลผลของคอมพิวเตอร์บนระบบฐานข้อมูลและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถออกรายงานประจำ รายงานผลลัพธ์ของโครงการต่างๆ หรือ รายงานวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ใช้คนน้อย และถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย โดยผ่านการพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติในการออกรายงาน วิเคราะห์ วิจัย พยากรณ์ข้อมูลด้วยวิถีทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่อง machine learning และสร้างองค์ความรู้ในด้านมุมมองลูกค้า customer s perspective รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลูกค้า ร้าน และสินค้า ผ่านการจัดกลุ่มลูกค้าและความต้องการ customer segment & mission ทั้งแบบปกติและแบบใหม่ เพื่อสร้างให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ รวมถึงตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดขึ้นได้จริง ภายใต้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ จัดตั้ง และควบคุมดูแลระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติสำหรับรายงานต่างๆ เพื่อการออกรายงานงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของผู้ใช้ ใช้คนน้อย และถูกต้องตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจลูกค้าทั้งในด้านมุมมองของลูกค้า อุปนิสัย พฤติกรรม และการตัดสินใจ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลูกค้าต่อร้านและยอดขายสินค้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกร้านลงสินค้า เลือกพื้นที่ตั้งร้านค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ปรับสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า ฯลฯ คาดการณ์ยอดขาย ผลกระทบ และพฤติกรรมของลูกค้า ที่สอดคล้องกับร้านและสินค้า เพื่อสนับสนุนการจัดการทั้งในระดับองค์การ การพัฒนาโครงการใหม่ๆ และการจัดการสินค้าภายในร้าน ให้คำปรึกษาภายในทีมและบุคคลากรในองค์กร ทั้งในด้านข้อมูลในองค์กร ด้านเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ใหม่ๆ ระดับโลก เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรณหรือการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้แก่องค์กรในระยะยาว ออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลาทำงานได้จริง โดยผู้พัฒนาต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสารสนเทศให้ถูกต้อง รวมถึงต้องสามารถอธิบายวิธีการเชิงเทคนิคให้เข้าใจง่าย และให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ซ้ำซ้อน นำวิธีการที่ทันสมัย state of the art approach ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ในด้านสถิติ ปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง มาใช้กับข้อมูลจริง ตามความจำเป็นของธุรกิจ ภายใต้ข้อจำกัดด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล โดยจำเป็นต้องเข้าใจเชิงลึกทั้งในเชิงเทคนิคการวิเคราะห์ ลูกค้า และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 281 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top