• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่แนะนำช่องทาง online (ด่วน)
แนะนำร้านค้าให้รู้จัก website ของบริษัท แนะนำวิธีสั่งซื้อ โปรโมชั่นกระตุ้นการขายเพื่อให้ร้านค้าสั่งซื้อสินค้า วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาการที่ร้านค้าไม่สนใจสั่งซื้อสินค้า และร่วมพัฒนา website ให้ดีขึ้น ติดตามและสรุปร้านค้าที่เข้าเยี่ยม กระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ลักษณะงาน และรายได้ ทำงานเป็นทริป เดือนละ 23 25 วัน ไม่มีวันหยุด หยุดหลังจากปิดทริป เริ่มเปิดทริปวันที่ 1 ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการทำงาน รายได้มาจาก เงินเดือน ค่าเสื่อมรถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้จัดการบัญชี (ลาดพร้าว140)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1 วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2 จัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 3 ควบคุมดูแลการปิดบัญชีให้ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา 4 ปิดงบและวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน รายปี พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร 5 ตรวจสอบเอกสารชุดใบสำคัญรับ จ่าย การบันทึกบัญชีทั้งระบบ 6 กระทบยอด รายการปรับปรุงและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 7 ตรวจสอบรายงานทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกชนิดและนำส่งกรมสรรพากร 8 ปรับปรุงระบบงานบัญชี รูปแบบเอกสาร และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ทันสมัย และประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในของบริษัท 9 จัดทำงบประมาณประจำปี และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณ 10 ควบคุม ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร 11 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง 12 ดูแลและให้คำแนะนำการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 13 ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 47,422 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top