• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) , ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)
ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
1 วางแผนการหาลูกค้า การติดต่อลูกค้า โดยทุกอาทิตย์ต้องมีแผนและจำนวนลูกค้าที่ต้องติดต่ออย่างชัดเจน 2 มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของหน่วยงาน สินเชื่อ ประกันภัย เป็นต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 3 สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า 4 เข้าใจความเสี่ยงของลูกค้าอย่างถี่ถ้วนก่อนจะนำเสนอเคส เพื่อเป็นการบริหารคุณภาพของสินเชื่อและป้องกันความเสียงให้กับธนาคาร 5 รับผิดชอบเป้าหมายการตั้งวงเงินรายเดือน และเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆของตัวเองอย่างเคร่งครัด 6 สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในฐานะตัวแทนธนาคาร รักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าและธนาคารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำที่ location ศรีนครินทร์ บางขุนเทียน พลหลโยธิน พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
LME Co.,Ltd.
Budgeting Officer
วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมและตรวจสอบกับการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวางแผนการจัดทำงบประมาณร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท การจัดทำงบประมาณ 1 ทำการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง ในการของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน 2 ทำการสรุปข้อมูลและจัดทำงบประมาณภาพรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ 3 ทำการปรับเปลี่ยนงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4 ทำการควบคุมและตรวจสอบแผนการลงทุน ค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ จัดทำรายงานการเงิน 1 จัดทำรายงานเปรียบเทียบ รายได้ ค่าใช้จ่ายให้แต่ละฝ่ายรับทราบ 2 จัดทำรายงานเปรียบเทียบผลงานยอดขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณการที่กำหนดในแผนงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี งานอื่นๆ 1 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ใบสั่งซื้อ pr กรณีงบลงทุน 2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว จำกัด
Senior Mortgage Consultant
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลด้านสินเชื่อและเอกสาร รวมถึงดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละรายตลอดจนถึงการรับมอบกรรมสิทธิ์ของลูกค้า และสามารถแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า และผู้ที่สนใจรายละเอียดห้องชุดที่โครงการปล่อยเช่าของห้องชุด และมีทักษะในการติดตาม ประสานงาน และตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลฯโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย key responsibilities 1 ด้านที่ปรึกษาสินเชื่อ 1 1 วิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัยและให้คำแนะนำกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อในเรื่องการเตรียมเอกสาร เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกใน การโอนกรรมสิทธิ์ 1 2 มีความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการขอสินเชื่อของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตามเงื่อนไขของธนาคาร พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ 1 3 จัดทำ และประสานงานติดตามเอกสาร การยื่นกู้ขอสินเชื่อของลูกค้า ให้คำปรึกษาประสานงานกับฝ่ายขาย และธนาคาร รวม ถึงการสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนโอนกรรมสิทธิ์ 1 4 ประสานงาน ติดตามกับหน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้องและธนาคารในเรื่องของผลการอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงการทำรายงานการ ขอสินเชื่อในแต่ละไตรมาส 1 5 อำนวยความสะดวกจัดเตรียมและตรวจเอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เอกสารสินเชื่อ รวมถึงประสานงานเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายนิติกรรม เจ้าหน้าที่ที่ดิน เป็นต้น 1 6 ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น จัดเตรียมรายการค่าใช้จ่ายลูกค้าเพื่อแจ้งแก่ลูกค้า นัดวันโอนกรรมสิทธิ์ ประสานงานเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมจัดเตรียมเอกสารสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ และรายละเอียดอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ 1 7 วางแผนนัดหมาย แก้ไขปัญหา และติดตามลูกค้าในช่วงโอนกรรมสิทธิ์โดยให้สอดคล้องกับแผนงานหลักและเป้าหมายรายบุคคล 1 8 ให้บริการ และคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความพึงพอใจขณะลูกค้าตรวจรับการโอนกรรมสิทธิ์ 1 9 ประสานงานลูกค้ารับมอบกล่องโอน พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ในกล่องให้ครบสมบูรณ์ และ จัดทำ check list เพื่อให้สามารถติดตามสถานะได้ 2 ที่ปรึกษาด้านปล่อยเช่า 2 1 นำเสนอการปล่อยเช่าที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดทำสัญญา 2 2 จัดหา agent network เพื่อเพิ่มเครือข่าย ในการปล่อยเช่าห้องชุด 2 3 ประสานงานกับ co agents เพื่อทำการ ปล่อยเช่าห้องชุดให้ได้ราคาตามที่เจ้าของ ห้องกำหนด และอำนวยความสะดวกใน การติดตามค่าเช่าในแต่ละเดือน 3 ด้านประสานงานนิติบุคคลของโครงการ 3 1 จัดทำ และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดจ้างนิติบุคคลฯประจำโครงการ รวมถึงแม่บ้าน รปภ 3 2 ติดตามประสานงานกับนิติบุคคล และกำกับดูแลหน้าที่และความรับผิดชอบของนิติบุคคลฯประจำโครงการ 3 3 อำนวยความสะดวกกับนิติบุคคล ในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็นในแต่ละโครงการ 3 4 จัดทำตาราง และข้อมูลอัพเดท เกี่ยวกับลูกค้าที่มาติดต่อเกี่ยวกับงานโอนกรรมสิทธิ์ การรับมอบกล่องโอน รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโครงการ 3 5 จัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลสำหรับการประชุมนิติบุคคลฯโครงการ 4 ความรับผิดชอบอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4 1 ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมถึงสรุปรายงานผลการเข้าตรวจรับมอบห้องชุด ให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4 2 ประสานงานเรื่องการตกแต่งห้องชุด ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การโยกของ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 4 3 จัดทำ daily report ทั้งงานโอน และปล่อยเช่า ส่งรายงานทาง e mail ทุกวัน 4 4 จัดทำรายงานความคืบหน้าสำหรับที่ประชุมผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,013 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top