• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท วี.คาร์โก จำกัด
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
มีประสบการณ์ด้านธุรกิจขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1 บริหารงานฝ่ายบัญชี ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ ภาษีทุกประเภท 2 ปิดงบการเงินรายเดือนและรายไตรมาส 3 ควบคุม ตรวจสอบฝ่ายบัญชีให้ปิดงบได้ตามกำหนดเวลา 4 สอบทานการปรับปรุงข้อมูลทุกบัญชีที่มีในงบการเงินตามหลักการทางบัญชี และหลักเกณฑ์ทางกรมสรรพากร 5 ตรวจเช็คข้อมูลและปรับปรุงรายละเอียดประกอบงบการเงิน 6 จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการ 7 วางแผนการทำงานของทีมบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท มาตรฐานบัญชี กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ 8 กำหนดวิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 9 ติดต่อประสานงานพร้อมตอบข้อซักถามกับบุคคลภายใน นอกบริษัทฯได้ดี ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อเนื้องานที่รับผิดชอบ external audit ลูกค้า supplier เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 10 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม
บริษัท เอเอฟ อินโนเวชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1 คีย์รายละเอียด po จากฝ่ายจัดซื้อลงในตาราง excel ทั้งก่อนจ่ายและหลังจ่ายเช็ค เพื่อสรุปการจ่ายและทำต้นทุน 2 รับวางบิล พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการวางบิลให้ถูกต้องครบถ้วน 3 จัดทำบันทึกบัญชี บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้า 4 ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 6 จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 7 จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 8 ทำรายการทะเบียนคุมเช็คจ่าย สรุปรายการเช็คในทะเบียนคุม 9 จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง 10 ตรวจสอบและจัดเก็บใบกำกับภาษีซื้อ พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อ เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ ภ พ 30 11 ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งจัดทำรายงาน ภ ง ด 3 ภ ง ด 53 ภธ 40 และภาษีป้าย 12 ทำการจ่ายเช็คแก่ supplier ตามเวลาที่กำหนดตามนโยบายบริษัทฯ ที่วางไว้ 13 จัดทำรายงานเช็คค้างจ่ายทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 14 จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 15 จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 16 จัดทำ bank reconcile ฝั่งจ่ายเงิน 17 ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 18 ตรวจสอบเอกสารและจัดทำชุดจ่ายเงินสดย่อยพร้อมทั้งบันทึกบัญชี 19 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
อีสเทอร์น เพิล จำกัด
ผู้จัดการแผนกบัญชี
บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท วางแผนการปฏิบัติงานในแผนกบัญชีและการเงินให้เหมาะสม ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบเอกสารและติดตามการปฏิบัติงานในฝ่ายบัญชีตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชี จนถึงปิดบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง งบกระทบยอด รายละเอียดประกอบงบ และควบคุมให้เสร็จตามกำหนด เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร รวมถึงดูแลการนำส่งภาษีต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกำหนด พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม จัดทำและดูแลงบประมาณประจำปี ดูแลการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,790 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top