• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สถิติ ส่วนงานส่งเสริมคุณภาพ รพ คู่สัญญา
รับผิดชอบการจัดทำสถิติและรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของส่วนงานและสายงานสินไหมสุขภาพ ดูแลฐานข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาและฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญา ดูแลการจัดทำสถิติ เพื่อจัดทำรายงาน ของสายงานสินไหมสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลฐานข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้เป็นไปตามสัญญา ดูแลฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญาให้เป็นไปตาม ข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลจัดส่งเพื่อสามารถเข้าใช้ระบบ tl smart claim จัดทำรายงานสถิติที่รับผิดชอบให้สอดคล้องและสนับสนุนการบริหารจัดการของสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนงานประเมินผลโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อให้งานเป็นไปตามกำหนดเวลา ข้อปฏิบัติและตามกำหนดแผนงานโครงการ มีส่วนร่วมในการทำงานการจัดเตรียมเอกสารงาน concurrent ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและหลักปฏิบัติของงาน ดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ให้เป็นไปตามการปฏิบัติของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ออกไปดูแลการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระ ติดต่อ ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 75 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top