• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
admin online แอดมิน
ตอบลูกค้า รับออเดอร์ และ ให้ข้อมูลสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ให้บริการหลังการขาย ตอบรีวิว สอบถามปัญหา และช่วยลูกค้าแก้ปัญหา ลงรูปสินค้า รายละเอียดของสินค้า ตามช่องทาง social media market place website ช่วยงานถ่ายภาพสินค้า และ ทำคลิปรีวิวสินค้า ตัดต่อ ตกแต่ง รีทัชรูป ทำรูปภาพให้สวยงาม ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น canva photoshop ติดต่อกับคู่ค้าของบริษัท เช่น ซัพพลายเออร์ ตัวแทน ศึกษาหาข้อมูลและจัดหาอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อใช้พัฒนาประสิทธิภาพการทำของร้าน นำประสบการณ์และความสามารถที่มี มาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัท
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด
จป วิชาชีพ
ออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัยให้กับแผนกผลิต แผนกขนส่ง และแผนกอื่นๆ ของบริษัท ตลอดจนบังคับใช้ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด กับองค์กร และสิ่งแวดล้อม 1 ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6 แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน 7 แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9 เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10 ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 13 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 190 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top