• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นครปฐม , เมืองนครปฐม
บริษัท ฮันนี่ เวิลด์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
จัดเตรียมลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในสต็อก รับ จ่าย ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน เกี่ยวกับสต็อก ตรวจสอบ และปิดยอดต้นทุนสินค้าทั้งหมดที่เป็น actual cost พร้อมจัดทำรายงานต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุน มาตรฐาน โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดผลต่าง บันทึก ควบคุม ตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีสต็อกสินค้า วางแผนตรวจนับสินค้าคงคลังทุกสิ้นเดือน พร้อมสรุปผลและจัดทำรายงานผลต่างจากการตรวจนับ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้การค้าจากการับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการจ่ายเงิน ติดตามประสานงานกับแผนกต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง
บริษัท ออมนี่เรส จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น ณ สถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ของแบรนด์ลูกค้าผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด รักษาความเป็นมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ลูกค้า ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ มอบหมายให้ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้บริการลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ สร้าง ฝึกสอนทีมงานขาย รวมถึงบริหารสมาชิกในทีม ให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย และผู้ที่ต้องการเติบโต
นครปฐม , เมืองนครปฐม
บริษัท ฮันนี่ เวิลด์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี
วางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมายภาษีอากรและระบบการควบคุมภายในตามนโยบายของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานงบการเงินที่ถูกต้อง และทันเวลาให้กับผู้บริหาร ตรวจสอบต้นทุนการผลิตมาตรฐานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนราคาวัตถุดิบจากคู่ค้าของบริษัท ควบคุมและตรวจสอบการยื่นแบบภาษีต่างๆ และการจ่ายภาษี วางแผนภาษี จัดทำรายละเอียดภาษีเงินได้นิติบุคคล รวบรวมข้อมูล และรายงานเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม consolidated ประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และผู้ตรวจสอบภายใน วางแผนการทำงาน ตลอดจนยอมรับและให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานของทุกฝ่ายในองค์กร ประสาน สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณของฝ่ายที่ได้รับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้ และใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และปฏิบัติงานได้ตามคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พนักงานเสิร์ฟ ต้อนรับ ผู้ช่วยกุ๊ก สาขาเซ็นทรัล พระราม3
ผู้ช่วยกุ๊ก มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับการสอนจากหัวหน้างานมาถ่ายทอดได้ ดูแลจัดสรรวัตถุดิบที่นำออกมาใช้ได้อย่างดี สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานได้ในเวลาที่หัวหน้างานไม่อยู่ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี และอดทนในภาวะแรงกดดันได้ พนักงานเสิร์ฟ ต้อนรับ แม่บ้าน มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักการบริการ ทำงานภายในภาวะกดดันได้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 386 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top