• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท นากาต้า - ชุงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื่้อสินค้าต่างประเทศ
1 ติดต่องานด้านการจัดซื้อต่างประเทศทั้งหมด คัดเลือกและจัดหาเวนเดอร์ ซัพพลายเออร์ 2 ดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 ดำเนินการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสาร กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับพิธีการนำเข้าสินค้า 4 ดำเนินการประสานงานกับแผนกการเงิน เพื่อติดตามเรื่องการจ่ายเงินค่าสินค้า และออก po ซึ่งเป็นรายจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า 5 ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จะเข้าคลังสินค้า 6 ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา 7 ควบคุมและพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 8 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
customer service admin
ดูแลและตอบคำถามลูกค้าที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และช่องทาง social media facebook page line ig มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมzendesk enable รับผิดชอบงานเอกสารทั่วไป ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานต่างๆ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงฝ่ายขาย จัดซื้อ ประสานงานแผนกจัดซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในแผนกลูกค้าสัมพันธ์และติดตามสินค้าที่สั่งซื้อให้ทันต่อความต้องการ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ปฏิบัติหน้าทีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จัดทำและสรุปรายงานการประชุม
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 180 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top