• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สระบุรี , เมืองสระบุรี
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานการตลาด marketing card staff contract สาขาโรบินสัน สระบุรี
พนักงานสัญญาจ้าง โซนโรบินสัน สระบุรี ควบคุมดูแลการหากลุ่มลูกค้าเพื่อทำการตลาด แนะนำข้อมูลให้กับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออนและสิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละประเภทต่างๆ นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เกี่ยวกับบัตรอิออนประเภทต่างๆ ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ตรวจสอบความถูกต้องและติดตาม เอกสารของลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริษัทมีอบรมและสอนงานให้กับพนักงานใหม่
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จัดทำบันทึกบัญชีและปิดบัญชี ar ap gl ธุรกิจบริการ ขนส่ง และ ธุรกิจซอฟท์แวร์ จัดทำการปิดงบการเงินประจำเดือน จัดทำบัญชี stock และการขายสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชี ใบสำคัญจ่าย เงินยืม ทดรอง ใบเบิกเงินสดย่อย และอื่นๆ จัดทำรายการปรับปรุงงบการเงินประจำเดือน กำกับดูแลการ ดำเนินการด้านภาษีต่างๆ ได้แก่ รายงานบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตลอดจนการยื่นแบบเสียภาษี อากรและแบบอื่นๆทุกประเภท เพื่อนำส่งกรมสรรพากรและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด จัดทำภาษีเงินได้ของบริษัท ภงด 50 และ ภงด 51 เพื่อยื่นต่อ สรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร่วมติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระรายการของลูกหนี้และเจ้า หนี้ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และ หน่วยงานอื่นๆ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปทุมธานี , เมืองปทุมธานี
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ประจำสาขา สเปลฟิวเจอร์พาครังสิต
1 ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า 2 ควบคุม ดูแลการเตรียมอาหารให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้า 3 ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 4 ควบคุม ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และภาชนะให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า 5 อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า 6 บริหารงานรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสาขาตามนโยบายบริษัท 7 ประเมินผลการทำงานพนักงาน 8 บฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 240 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top