• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ , พระประแดง
Magtechdoors
foreman งานไม้
1 รับแผนงาน รายละเอียดงาน แบบงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต เพื่อนําไปปฎิบัติให้งานสําเร็จ 2 ควบคุมดูแลการผลิตงานที่ได้รับมอบหมายในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กําหนด 3 สามารถลงมือปฎิบัติงาน เป็นต้นแบบให้หับพนักงานที่อยู่ในการควบคุมให้สําเร็จทั้งงานรูปแบบเดิม และการพัฒนาการงานรูปแบบใหม่ 4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รักษาสถานที่การผลิต รักษาเครื่องมือต่าง ๆ 5 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กําหนดร่วมกันกับฝ่ายบริหาร 6 ควบคุมการทํางานของพนักงาน ในโรงงานทั้งหมด ให้อยู่ในระบบ ระเบียบ กฎ ของบริษัท และทํางานในหน้าทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 7 ตรวจสอบ และดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ประโยชน์ในการทํางาน ทั้งปริมาณ และคุณภาพงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 8 เสนอความคิดในการพัฒนาวิธีการทํางานในปัจจุบัน เพื่อให้รองรับการขยายตัวของปริมาณงานที่กําลังเติบโต เป็นแกนหลักในการตอบสนองการเติบโตขององค์กร 9 รับผิดชอบต่อผลงานของพนักงาน และ สื่อสารกับพนักงานเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 10 ริเริ่ม จัดการนําระบบ การทํางานมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาใช้ในการทํางาน เช่น ระบบการทํา 5 ส ระบบการผลิตแบบทันเวลา ฯลฯ 11 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสายไหม
บริษัท อัลติเมท เทคโนโลยี จำกัด
พนักงานคลังสินค้า
ปฎิบัติงานหลักอยู่ในคลังสินค้า ทำการตรวจนับ ตรวจสอบสินค้า นำสินค้าเข้าโกดัง และจัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการเข้าถึง ตรวจนับ ตรวจสอบ ให้สินค้าอยู่ครบตามจำนวน และโหลดสินค้าขึ้นรถ จัดเตรียมและดำเนินการตามคำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งหรือการรับตามกำหนด โหลด แพ็ค ห่อฉลาก จัดส่ง บำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์ในคลังสินค้า รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความสะอาดและปลอดภัย สื่อสารและทำงานร่วมกันกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน จัดทำเอกสารบันทึกความเคลื่อนไหวสินค้า นัดหมาย ประสานงาน ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ในการนำส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการอย่างมีคุณภาพและปฏิบัติตามขั้นตอนกฎ ข้อบังคับ ทำการบรรจุสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์ ตามที่มาตราฐานกำหนดไว้ ประสานงาน งานเอกสาร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 29,023 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top