• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นครปฐม , เมืองนครปฐม
บริษัท ฮันนี่ เวิลด์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี
วางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมายภาษีอากรและระบบการควบคุมภายในตามนโยบายของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานงบการเงินที่ถูกต้อง และทันเวลาให้กับผู้บริหาร ตรวจสอบต้นทุนการผลิตมาตรฐานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนราคาวัตถุดิบจากคู่ค้าของบริษัท ควบคุมและตรวจสอบการยื่นแบบภาษีต่างๆ และการจ่ายภาษี วางแผนภาษี จัดทำรายละเอียดภาษีเงินได้นิติบุคคล รวบรวมข้อมูล และรายงานเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม consolidated ประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และผู้ตรวจสอบภายใน วางแผนการทำงาน ตลอดจนยอมรับและให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานของทุกฝ่ายในองค์กร ประสาน สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณของฝ่ายที่ได้รับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้ และใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และปฏิบัติงานได้ตามคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 17,620 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top