เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของบริษัท :: Company Background     จากการเจริญเติบโตของธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านคมนาคม ชุมชนที่อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลโดยตรงกับอัตราการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำให้เติบโตไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ตั้งแต่งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ไปจนถึงงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งงานก่อสร้างเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อน, ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูง และใช้ทรัพยากร เป็นจำนวนมาก ประกอบกับระยะเวลาก่อสร้างที่ถูกจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด     คุณเกริกเกียรติ กอเผ่าพาณิช ที่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านที่ปรึกษา ควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้าง มากกว่า 10 ปี จึงได้รวมกลุ่มวิศวกร, สถาปนิก ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท ในชื่อ ทรีนิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด หรือชือเรียกสั้นๆ ว่า ทรีนิตี้ เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับให้คำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Project Construction Management Service) สำหรับงานก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ, การให้บริการผู้ตรวจสอบปริมาณงาน (Quantity Surveyor) ไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility), การบริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกแขนงสาขา โดยยึดหลักคุณธรรม, จรรยาบรรณ และจริยธรรมในวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ข้อมูลทั่วไป :: General Information     บริษัท ทรีนิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด :: Trinity Property Services Co., Ltd.    เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557130518        สถานที่ติดต่อ 374/26 ซอยเพชรบุรี 12 ถนนเพชรุบรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ    หมายเลขโทรศัพท์ 089-895-6030    ผู้ติดต่อ / ผู้รับผิดชอบ คุณเกริกเกียรติ กอเผ่าพาณิช     อีเมล์ kokerkkiat@gmail.com    ปีที่เริ่มก่อตั้ง กันยายน 2557    ประเภทของโครงการ :: Project Types     อาคารสูง / อาคารสำนักงาน / อาคารที่พักอาศัย / อาคารชุด / โรงงาน    โรงแรม / ห้างสรรพสินค้า / รีสอร์ท / สถานศึกษา / โรงพยาบาล    ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน / โรงไฟฟ้าพลังงานต่างๆ  นโยบายของบริษัท :: Company Policy     นโยบาย :: Policy    สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การบริการด้านวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับความครบถ้วนทางวิชาการ, การจัดการ และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จภายในกรอบเวลา, คุณภาพ และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า      วิสัยทัศน์ :: Vision    เป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการด้านวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม โดยการพัฒนาระบบสาระสนเทศ สร้างการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่สามารถตรวจสอบ จัดเก็บ สืบหาข้อมูลย้อนหลัง และวิเคราะห์สรุปข้อมูลได้ เพื่อลดขั้นตอนทางเอกสารที่ยุ่งยาก และสิ้นเปลืองทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรเวลา     ภารกิจ :: Mission    บริษัท ทรีนิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด มุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างมูลค่าให้กับงานของลูกค้า โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ ยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงาน และการบริการภายในสภาพแวดล้อมคุณภาพ ในขณะเดียวกันบริษัท ก็ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสร้างอรรถประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โดยยึดหลักในการบริหารจัดการ 5 ประการ    พันธะสญญา (Promises) ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อลูกค้า และยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานการปฎิบัติงานที่ได้มาตรฐาน สุจริต ยุติธรรม    ความสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นผู้นำในการบริการวิชาชีพเฉพาะ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า ที่ครบวงจร และรวดเร็ว    ประสิทธิภาพ (Efficiency) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ     ความตั้งใจ (Concentrative) ในการปฎิบัติหน้าที่ ไม่เพียงแต่คาดหวังผลลัพธ์ที่ได้เท่านั้น กระบวนการ ในการปฎิบัติงานจะต้องมีความตั้งใจ ใส่ใจ และปราณีตที่สุดเท่าที่ระยะเวลาจะอำนวย    ความเรียบง่าย (Simple) เพื่อให้การประสานงานและการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การปฎิบัติงาน และการสื่อสาร จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย ชัดเจน สามารถสั่งการ ติดตาม และนำเสนอได้ ทั้งนี้ผู้ปฎิบัติงานจะต้องพัฒนาฝึกฝน จนเกิดความชำนาญสูงสุด จึงจะสามารถจัดการงานที่ซับซ้อน ให้สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น ธุรกิจและการให้บริการ :: Our Business & Services     การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility)    การบริการที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management & Supervision)    การบริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกแขนงสาขา (Architectural and Engineering Design & Development Services)    การบริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระในการตรวจสอบแบบก่อสร้าง และรับรองแบบ (Independent Design Checker / Design Certification Design)    การบริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม (Independent Engineering Remedial / Rectification Design)    การบริการออกแบบแก้ไข (Renovation Design)    การบริการเป็นผู้สำรวจปริมาณงาน (Quantity Surveyor)    การบริการจัดประมูลงาน (Bidding Service)


ข้อมูลติดต่อ
คุณนัท
ทรีนิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 199/7 หมู่บ้านพลีโน่พระราม5 - ปิ่นเกล้า ถนนบางกรวย-ไทรน้อย, วัดชลอ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top