เกี่ยวกับเรา

บริษัท แกรนด์เทค จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105552132822 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีทีมงานและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการทั้งงานที่ปรึกษา งานศึกษาทางวิชาการ งานจัดกิจกรรม งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยมีขอบข่ายงานบริการดังนี้
  • งานด้านการพัฒนา ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว

  • งานด้านการวางแผน จัดการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • งานด้านการศึกษา ประเมินผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และดำเนินงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ

  • งานด้านการสำรวจและจัดทำข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatic Technology) รวมทั้งทั้งการสำรวจแปลความหมายจากเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) การจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)  และการสำรวจพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning Systems) รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

  • งานด้านศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เป็นต้น


ข้อมูลติดต่อ
คุณภูมิฐวัศ สัมพันธ์พานิช (กัส)
บริษัท แกรนด์เทค จำกัด 290/266 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ลาดพร้าว

  • ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : รถยนตร์ส่วนตัว
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top