เกี่ยวกับเรา

About Lockbox Group and affiliate companies:In 2016, Ithichai Poolvaraluck founded Lockbox Group. Lockbox Group went on to become Thailand first automated locker services, consisting of media, logistics and data management services with plans of more than 2,000 locations by end of 2022. Lockbox Group is one of the few startup that never make a loss since year 1, even in pandemic. With a growth of more than 66% annually. To date, Lockbox Group is the undisputed leader in the field across mass transits, leading shopping malls and more. We are a fighter at core and winner at heart. With Budget of more than 100 Million, we are not just an ordinary locker provider. In this position, the Business Director will be working alongside the CEO in analyzing, developing and executing various projects in CEO business portfolio. Ranging sizes from Startup, Mid-Size and international corporate, a combined market cap of more than 5 Billion Baht. This C level role, will become one of the most senior position, joining the executive committee and future CEOs in the organization. The CEO aims is to IPO certain businesses in the future. 


สินค้าและบริการ

Lockbox Group คือบริการล็อคเกอร์อัตโนมัติแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยสื่อ โลจิสติกส์ และบริการจัดการข้อมูล โดยมีแผนให้บริการมากกว่า 2,000 แห่งภายในสิ้นปี 2565 Lockbox Group เป็นหนึ่งในไม่กี่สตาร์ทอัพที่ไม่เคยขาดทุนเลยตั้งแต่ปีที่ 1 แม้แต่ในภาวะโรคระบาด . ที่มีการเติบโตมากกว่า 66% ต่อปี จนถึงปัจจุบัน Lockbox Group เป็นผู้นำด้านระบบตู้รับและนำส่งสัมภาระ ในระบบขนส่งมวลชนพื้นฐานในกรุงเทพฯ ทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และพื้นที่อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญต่อยุคสมัยใหม่่

ข้อมูลติดต่อ
HR Lockbox
ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด 942/119 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 ถนนสุริยวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ศาลาแดง

  • สีลม

  • ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ซอยธนิยะ ถนนสีลม
หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top