เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน โดย


  • การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • การผลิต การเผยแพร่ ตำรา สื่อ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร และเอกสารวิชาการ

  • การให้คำปรึกษาแนะนำ

  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

  • การอบรม จัดสัมมนา การเรียนการสอน

  • การให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

  • การตรวจสอบระบบต่าง ๆ

  • การปรับปรุงและพัฒนาองค์การ

  2. รณรงค์ส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน โดยการจัดกิจกรรม การประกวดแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

  3. ส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน


สินค้าและบริการ
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 3 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
คุุณฤดีมาศ , คุณภูริทรรศน์
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141 ถ.บรมราชชนนี (ซอยบรมราชชนนี 79) แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
การเดินทาง

 • ไม่มี

 • ไม่มี

 • ไม่มี

 • ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : รถเมล์สาย 170 , 183 , 539
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top