เกี่ยวกับเรา

About usWe engineer, manufacture and maintain cranes and other material handling products. We see ourselves as solution providers, offering a wide range of products relevant to a host of applications combining the highest certified quality, intelligent design and solid craftsmanship. A joint venture between Jebsen & Jessen (SEA) and Terex MHPS, the MHE-Demag Group operates in over 45 locations with more than 500 responsive service engineers, supported by a dedicated back-office, intelligent IT infrastructure and a fleet of over 200 service vans. Why join usWe have widened our market share and doubled in size in recent years. In order to stay relevant to our customers and keep our competitors at bay, we need to continue to grow.  Our Key Focus:

  • Remain hungry, entrepreneurial and aggressive in seeking out new opportunities – both with existing products and customers and with new portfolios and customers.
  • Leverage our databases, quality systems and established procedures. They are tried and tested, however where necessary we seek to improve them along the way.
  • Invest in our staff to help transition from one generation of leadership to the next. We intend to continue providing high level of training and exposure to all staff.
สินค้าและบริการ

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายชั้นนำด้านอุปกรณ์สำหรับยกสินค้า และขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการให้บริการด้านอะไหล่และการซ่อมบำรุง

จำนวนประกาศงานทั้งหมด 18 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
คุณงามตา
บริษัท เอ็ม.เอช.อี. - ดีแมก (ที) จำกัด 23/110-117 อาคารสรชัยชั้น 25-29 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • เอกมัย

  • สุขุมวิท

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top