JOBBKK.COM

หางานราชการ


การประปานครหลวงเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 108 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร จำนวน 53 อัตรา
1.1 วิศวกร (โยธา) จำนวน 24 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา
1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า/วัดคุม/เครื่องวัด) จำนวน 15 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม วัดคุม หรือระบบเครื่องมือวัด
1.3 วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 7 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
1.4 วิศวกร (ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หรือแหล่งน้ำ
1.5 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.6 วิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4. นักบัญชี จำนวน 20 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือปริญญาโททางการบัญชี

5. นักวิชาการการเงินการคลัง จำนวน 9 อัตรา 
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง

6. นักการตลาด จำนวน 2 อัตรา 
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

7. ผู้ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา 
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางทางการบัญชี การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการ (หากมีใบอนุญาตวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา 
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก

9. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรืปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

10. นักบริหารงาน จำนวน 11 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หากมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office, Open Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

11. นักอาชีวอนามัย จำนวน 2 อัตรา 
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

12. นักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และผ่านหลักสูตรวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 6 วิชาพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของ กปน. (หากมีความรู้ความสามารถด้าน Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

13. นักบริหารงานพัสดุ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือปริญญาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หากสามารถใช้งานโปรแกรม SAP: Material Management Module จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

14. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เว็บไซต์ ้http://job.mwa.co.th  (ทุกวัน)

ที่มา การประปานครหลวง

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/Qtjtr

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิ...

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร...

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เ...

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 11 อัตรา ชั้นประทวน จำนวน 24 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...

กรมควบคุมโรค เปิดสมัครสอบบร...

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่