JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

 

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

 

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสำนักผู้จัดการ จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 3  สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม     https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/25600720.pdf

 

 

2.พนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด การขาย 

หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 3  สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม     https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/25600720.pdf

 

 

3.หัวหน้ากลุ่มงานคดี  ฝ่ายคดีและบังคับคดี  จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขากฎหมาย

การรับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม      https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/20170721-2.pdf

 

 

4.เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม      https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/20170721-3.pdf

 

 

5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการ 1 - 3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร  : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม      https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/20170721-4.pdf

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมั...

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดช...

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สกก. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้า...

กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่