JOBBKK.COM

หางานราชการ

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

 

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

 

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสำนักผู้จัดการ จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 3  สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม     https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/25600720.pdf

 

 

2.พนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด การขาย 

หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 3  สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม     https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/25600720.pdf

 

 

3.หัวหน้ากลุ่มงานคดี  ฝ่ายคดีและบังคับคดี  จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขากฎหมาย

การรับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม      https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/20170721-2.pdf

 

 

4.เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม      https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/20170721-3.pdf

 

 

5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการ 1 - 3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร  : ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 

1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 

2.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-Mail : hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม      https://www.studentloan.or.th/public/upload/Career/20170721-4.pdf

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิ...

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร...

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เ...

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 11 อัตรา ชั้นประทวน จำนวน 24 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...

กรมควบคุมโรค เปิดสมัครสอบบร...

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่