อย่าลืม ! ไปใช้สิทธิทันตกรรม ก่อนสิ้นปี 61

  • 26 พ.ย. 2561
  • 869

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เชิญชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิเข้ารับบริการทันตกรรม ก่อนสิทธิของปี 61 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย”

ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนกรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี และสิทธิประโยชน์นี้เป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้ในปีนี้ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ก็จะเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปากของปีนี้ไป

สามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการในคลินิก สถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐ ที่ทำ MOU กว่า 1,697 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐาน ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการตามที่ระบุในใบรับรองแพทย์

ทั้งนี้ เป็นการสร้างหลักประกันสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมให้สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพในช่องปากของผู้ประกันตน ที่อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอันจะลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกันตน จึงพัฒนาและเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ขอบคุณข้อมูล   :   สำนักงานประกันสังคม

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top