คุณเหมาะกับอาชีพนี้จริงหรือ สรุปหน้าที่ทั้งหมดของงาน HR

  • 26 ธ.ค. 2561
  • 703

หากสรุปแบบง่ายๆ งาน HR ก็คือการสรรหาคนที่ตอบโจทย์เข้ามาในองค์กร พร้อมหาวิธีการรักษาพนักงานภายในให้อยู่กับองค์กรด้วยความจงรักภักดีต่อไป

แต่ทว่าการสรรหา + การรักษา นี้ ก็ยังมีรายละเอียดที่ HR ต้องทำหน้าที่ในการหาข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ พร้อมเรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในองค์กรตลอดเวลา

สำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่และอยากทำงานทางด้าน HR หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานในตำแหน่ง HR อาจยังไม่รู้รายละเอียดของหน้าที่ในงาน HR ว่าจริงๆ แล้วต้องทำอะไรบ้าง ?

บทความนี้ ผมขอสรุปหน้าที่ของ HR ให้ทุกท่านได้เห็นภาพ ดังนี้ครับ

1) การวางแผนกำลังคน เป็นงานทั้งกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ช่องว่างกำลังคน ไปจนถึงการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เหมาะ (fit) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และการเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงานและเข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การออกแบบงาน กระบวนการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นงานวิเคราะห์เนื้อหาของงาน (Job Analysis) แต่ละตำแหน่ง กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน รวมไปถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติบางอย่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ต้องควบคุมและส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมาย 

3) การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ ทักษะที่จำเป็นและปรับพฤติกรรมให้เอื้อต่อการทำงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย โดยอาจจะรวมกิจกรรมการปฐมนิเทศ (Orientation) หรือการรับขวัญพนักงานใหม่ (On-boarding Program) เข้าไปด้วย ซึ่งหลายองค์กรชั้นนำก็เชื่อมโยงงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเข้ากับงานการวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Development) เพื่อให้หัวหน้าได้ใช้การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับการวางแผนการเติบโตของพนักงานอย่างจริงจัง ไม่ใช่ให้แค่ “เทรน” ผ่านไปเท่านั้น 

4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินงานตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายงาน ฝึกอบรมและพัฒนา ติดตามผลไปจนถึงการให้คำแนะนำและสะท้อนผลงานเพื่อการปรับปรุงผลงาน จนวงจรเข้าสู่การวางแผนเป้าหมายผลงานในปีหรือรอบการประเมินถัดไป 

5) การบริหารค่าตอบแทนและรางวัล เพื่อให้ค่าจ้างค่าตอบแทน สวัสดิการและรางวัลจูงใจการทำงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสะท้อนถึงผลงาน พร้อมกับเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงานสร้างผลงาน และเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อการธำรงรักษาให้พนักงานยังคงทำงานกับองค์กรต่อไป

6) แรงงานสัมพันธ์ เป็นงานของการสร้างบรรยากาศด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง หรือระหว่างองค์กรกับพนักงาน การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี การดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อันเชื่อว่าจะมีส่วนทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction) เหนียวแน่นขึ้นจนเป็นความรู้สึกผูกพันกับองค์กร (Engagement)

7) การบริหารการเปลี่ยนแปลง นับเป็นหน้าที่งานใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่นาน และมักจะถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานพัฒนาองค์กร (Organization Development - OD) โดยงานของ OD ก็ยังมีเรื่องของการสร้างเสริมวัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์กร การปรับปรุงพัฒนาระบบงาน HR และอาจจะเลยไปถึงการสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาระบบ/กระบวนการปฏิบัติงานด้วย 

ผู้รู้ท่านมองว่า งานการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้เอง ที่ส่งผลให้บทบาทของ HR เปลี่ยนไปจากการทำงานประจำ (Routine) ที่ไม่ได้ส่งมอบคุณค่าที่น่าตื่นเต้นให้องค์กรมากนัก มาเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ร่วมวางแผน ร่วมกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบอยู่เคียงข้างกับทุกหน่วยงาน เมื่อต้องก้าวผ่านไปสู่สิ่งใหม่ ซึ่งเป็นอะไรที่ HR จำนวนไม่น้อย ไม่คุ้นเคยเอาเสียเลย

 

งานทุกงานไม่ว่าจะตำแหน่งใด ไม่มีงานไหนง่ายหรอกครับ งาน HR ก็เช่นกัน แต่ถ้าเราอยากทำ มันเป็นอาชีพของเรา และเราก็อยากจะก้าวหน้าในอาชีพนี้ มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราแน่นอนครับ

ใครอยากทำงาน HR ลองพิจารณาดูครับ

 

รวมเรื่องราวน่ารู้ในงาน HR จากวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้ผ่านประสบการณ์งานบริหาร HR จากองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

สอบถามข้อมูลด้าน HR หรือแลกเปลี่ยนมุมมองได้ที่ 0-2514-7472 กด 6

หรือ E-mail : hrbuddy@jobbkk.com (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

 

Credit  :  อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  (Professional Training & Consultancy)

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top