JOBBKK.COM ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มรภ.ลำปาง พัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจดิจิทัลแก่นศ.

  • 30 ม.ค. 2562
  • 1089

วันนี้ 30 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

1.เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้านธุรกิจดิจิทัล ในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักศึกษา เข้าสู่ด้านธุรกิจดิจิทัลให้กับประเทศอย่างมีคุณภาพ

3.เพื่อส่งเสริม เตรียมความพร้อม และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฝึกงานจริงในสถานประกอบการในรูปแบบปกติและแบบสหกิจศึกษา

 

 

การร่วมลงนามในโอกาสนี้ ยังเป็นการร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการโดยจะมีการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทางด้านธุรกิจดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอาชีพ พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างความพร้อมในการฝึกงานและการทำงานด้านธุรกิจดิจิทัลให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอีกด้วย

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top