• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล  (มหาชน) JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

มึความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายมหาชน เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฎิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะบริหารและประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และทำบันทึกการประชุม สนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จัดอบรมปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฎิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและข้อมูลที่สำคัญของตลาดทุนให้ผู้บริหารระดับสูง งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน,สมัครงาน,งาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการเงินอาวุโส

จัดทำงบประมาณและแผนอัตรากำลังสำหรับการบริหารจัดการงานบริหารรายได้และพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน ของโรงพยาบาล เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบโปรแกรมระบบงานบัญชีและการเงิน ตรวจสอบเอกสารประกอบการใช้งาน user และการฝึกอบรมเพื่อความถูกต้องทางเทคนิค เนื้อหาในระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีและการเงิน และ application ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล ร่วมพัฒนาออกแบบและนำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน กระบวนการทำงาน work flow เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการของโรงพยาบาล ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีและการเงิน ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงาน เข้าร่วมประชุมและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้งานและการดูแลจัดการข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำกับดูแลให้มีการจัดการแผนงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดและจัดสรรทรัพยากรได้เหมาะสม ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน iso27001 และ jci

หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร

1 ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารคอนโดมิเนียม 2 ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน 3 บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารและหรือหัวหน้าช่าง 4 รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน 5 ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา 6 ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง 7 ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร 8 จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 9 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 10 เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา 11 ดูแลซ่อมบำรุงและทำความสะอาดสระว่ายน้ำพร้อมห้องเครื่อง 12 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

ธนาคาร/การเงิน

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,190 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top