JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,072
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 ก.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 ก.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 1,072

เกี่ยวกับเรา

.โรงเรียนทอสีกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนาการเด็ก ตามศักยภาพรายบุคคล เอาใจใส่ในวิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างของเด็ก กิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลได้มีโอกาสในการใช้ความสามารถของตน สร้างประโยชน์และ แสดงออกอย่างมีเป้าหมาย หลักสูตรการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี จึงเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านวิชาชีวิต วิชาการ และวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมเป็นหลัก ตัวอย่าง เช่น หลักสูตร "เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว" ซึ่งมี หลักธรรมมาเป็นแก่นของการจัดเรียงเนื้อหา และประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในชีวิต ตลอดที่อยู่กับโรงเรียนและเป็นทักษะในการใช้ชีวิตตลอดไป


การจัดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน การจัดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานแผนกการเงิน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรู้ชัดในหน้าที่งาน กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการควบคุมภายในป้องกันการทุจริต นอกจากนั้นยังสามารถบริหารเงินสดได้ดี มีการจัดเก็บหนี้ได้ทันเวลา ข้อมูลการเงินที่ดี ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน การเงิน 1. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 2. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 4. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน 5. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร 6. ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร 7. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ 8. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ 9. จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 10. ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน 11. จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ 12. ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ 13. จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เงินสดย่อย 1. จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน 2. ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก 3. จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย 4. จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย / ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 5. คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่ายเงินสดย่อยล่วงหน้ากับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 6. บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย 7. จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 8. บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารต่อไป 9. ตรวจนับเงินสดย่อย / ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อย งานอื่น ๆ 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก 2. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ตามตกลง

เวลาทำงานอื่น

7.45-16.30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การจัดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน

การจัดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานแผนกการเงิน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรู้ชัดในหน้าที่งาน กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการควบคุมภายในป้องกันการทุจริต นอกจากนั้นยังสามารถบริหารเงินสดได้ดี มีการจัดเก็บหนี้ได้ทันเวลา ข้อมูลการเงินที่ดี ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
การเงิน
1. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
2. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
4. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
5. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
6. ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
7. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
8. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
9. จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
10. ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
11. จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
12. ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
13. จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


เงินสดย่อย
1. จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน
2. ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก
3. จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย
4. จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย / ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
5. คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่ายเงินสดย่อยล่วงหน้ากับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
6. บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย
7. จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
8. บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารต่อไป
9. ตรวจนับเงินสดย่อย / ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อย

งานอื่น ๆ
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
2. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ตามตกลง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สวัสดิการอื่นๆ

  ด้านปัจจัย 4
  อาหารเช้า / อาหารกลางวัน/ตรวจสุขภาพทุก 2 ปี / ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

  ด้านพัฒนาตนเอง
  การอบรม/การอบรม / การปฎิบัติธรรมประจำปี / ทัศนศึกษาประจำปี / งานสันทนาการ / กิจกรรมจิตอาสา

  ด้านเงินช่วยเหลือ
  เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน / โครงการชวนครูออม / ส่วนลดการเรียนบุตรหลาน / เงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย
  / เงินขวัญกำลังใจประจำปีการศึกษา / เงินดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว / เงินเดือนช่วงลาคลอด 90 วัน / เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

  กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ : เงินสมทบประกันสังคม / เสื้อเครื่องแบบ / ค่าที่พัก

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - thawsirecruit@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ

คุณนัยฤดี ฝ่ายบุคคล
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71
โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 02 - 7130260 - 1 ต่อ 131
แฟกซ์. : 023917433

การเดินทาง

ไม่มี
พระโขนง
สุขุมวิท
รามคำแหง
การเดินทางเพิ่มเติม : จากสถานที่ BTS พระโขนง นั่งรถประจำทาง ขนาดเล็ก หรือ รถเมล์สาย 71 มาหน้าปากซอยปรีดีพนมยงค์ 41 แล้วเดินเข้าซอยประมาณ 500 เมตร สังเกตโรงเรียนจะอยู่ทางฝั่งขวามือ

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 10 รายการ