เกี่ยวกับเรา

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ


หัวหน้างานการเงิน

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานการเงิน
1.1 วางแผนงาน จัดระบบงานการเงิน และงบประมาณ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งในส่วนของมูลนิธิ และส่วนของแหล่งทุน
1.2 ตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และตามข้อกำหนดของแหล่งทุน
1.3 รายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน และนำเสนอสรุปผลงานด้านการเงินและงบระมาณต่อคณะกรรมการมูลนิธิรายไตรมาส
1.4 จัดทำรายงานการเงินเพื่อส่งแหล่งทุนตามกำหนดรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
1.5 ดำเนินงาน และกำกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย
1.6 ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานการเงินและงบประมาณแก่พนักงาน และที่เกี่ยวข้อง
1.7 รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอการปรับปรุงพัฒนางานในความรับผิดชอบทุกสิ้นปี
2. ครุภัณฑ์และวัสดุ
2.1 วางระบบและดำเนินการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุที่เป็นของสำนักงาน
2.2 ควบคุม ตรวจสอบการตรวจนับครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงาน ทุก 6 เดือน (เพื่อการรายงานทางบัญชี)
3. งานสวัสดิการ
3.1 บริหารเงินทุนสวัสดิการพนักงานให้เกิดผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของพนักงาน
3.2 คำนวณเงินกองทุนสวัสดิการให้พนักงานตามสิทธิ์เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบประจำทุกปี รวมทั้งคำนวณเงินกองทุนสวัสดิการและเบิกจ่ายให้พนักงานที่ลาออกตามสิทธิ์
4. งานสนับสนุนการจัดอบรม
4.1 ควบคุมและตรวจสอบผู้ลงทะเบียนอบรม การชำระเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้ผู้ที่ ชำระเงิน
4.2 ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการสนับสนุนจัดอบรมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
4.3 ให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการจัดอบรมครั้งต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• เพศหญิง-ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดีคล่องแคล่ว
• ความรับผิดชอบ จัดการงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
• มีความซื่อสัตย์ อดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานบัญชีการเงิน
• มีทักษะในงานด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - เบิกค่าเรียนภาษาอังกฤษ
  - อาหารกลางวัน
  - ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
  - ศึกษาต่อ
  - ท่องเที่ยวประจำปี
  - เงินสนับสนุนด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - เงินสะสมรายปีเงินทุนสวัสดิการ
  - เบิกค่ารักษาพยาบาลรายปี หรือตรวจสุขภาพประจำปี
  - นำส่งเงินสมทบประกันสังคมให้ฝ่ายลูกจ้างด้วยเมื่อครบเกณฑ์
  - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@hitap.net
 • โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP)
  โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • กระทรวงสาธารณะสุข

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top