เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟู่ ฟู่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่ประกอบกิจการประเภทการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ภายใต้แบรนด์ "ฟู่ ฟู่ ไต้หวันนีส ชาบู" จำนวน 5 สาขา คือ สาขาพระราม4 , สาขาอารีย์ , สาขา G Tower พระราม9 , สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ , สาขา เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงการมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดี


วีดีโอ

ผู้จัดการสาขา ฟู่ฟู่ ชาบู

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองเตย,เขตดินแดง,เขตสาทร,เขตห้วยขวาง,เขตคันนายาว)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 28,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ทำงานเป็นกะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบโดยรวมในเรื่องของยอดขาย และผลการดำเนินงานของร้าน/ สาขา
- ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานในด้านคุณภาพ ความรวดเร็วของการบริการ ความสะอาดและ สุขอนามัย
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ร่วมกับฝ่ายการตลาดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงบริการของร้านฯ / สาขา ตามคำแนะนำที่มีประโยชน์จากลูกค้า เพื่ออำนวยให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการมากขึ้น
- จัดตารางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาและวัน ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
- ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ คู่มือต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด
- ควบคุมติดตามให้พนักงานทำตามขั้นตอน และตรวจสอบการทำงานของพนักงาน เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับร้านฯ / สาขา ตามที่สำนักงานใหญ่ร้องขอ จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเหมาะสม และมีการบันทึกรายละเอียดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ นับข้อมูลส่งให้บริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการเตรียมวัตถุดิบ และการสั่งสินค้าให้เพียงพอกับการใช้ รวมทั้งบันทึกรายการของเสียหายให้ถูกต้องในแต่ละวัน เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- เรียนรู้เพิ่มเติมและสื่อสารเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการลูกค้าของร้านฯ สาขา และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ
รับผิดชอบในการนำทีมร้านฯ / สาขา เพื่อให้บรรลุยอดขายในแต่ละเดือน โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายจากการศึกษาข้อมูลจากรายงานการขาย
- ตั้งเป้าหมายของการขายในแต่ละวันให้แก่พนักงานในร้านฯ / สาขา โดยเน้นการขายเมนู โปรโมชั่น และเมนูพิเศษประจำเดือน รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและบรรลุเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้
- บริหารจัดการการใช้จ่ายจากเงินสดย่อยให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนอาหารอีกทางนึง
- คาดการณ์และควบคุมค่าใช้จ่ายของร้านฯ สาขาทั้งหมด รวมทั้งการซื้อสินค้า การใช้สินค้า ค่าจ้างพนักงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ และซ่อมแซมอุปกรณ์เก่าเพื่อให้บริษัทฯ มีผลกำไรมากที่สุด
- เป็นตัวอย่างที่ดีให้พนักงานภายในร้านฯ / สาขา ในเรื่องต่าง ๆโดยการแสดงความเป็นผู้นำและการปฏิบ้ติตามมาตรฐาน กฎระเบียบคู่มือต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง โดยการแจ้งให้พนักงานทราบถึงข้อผิดพลาด ข้อด้อยและสิ่งที่เป็นจุดเด่นของพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของผู้บังคับบัญชา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- อธิบายให้พนักงานได้ทราบถึงนโยบายของฝ่ายบุคคล กฎหมายแรงงาน และเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายบุคคลในโอกาสต่าง ๆ
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับร้านฯ / สาขา โดยให้เต็มอัตราที่ได้รับงบประมาณอยู่เสมอ เพื่อให้บริการที่ดีกับลูกค้าและสร้างยอดขายให้บริษัทฯ
- ดูแลภาพรวมและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา และสื่อสารให้พนักงานนั้นๆ ทราบ ตามความเหมาะสม
- จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานภายในร้านฯ / สาขา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งที่จะกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของพนักงาน
- บังคับใช้และบริหารจัดการการปฏิบัติทางด้านความสะอาดและสุขอนามัยอาหารทั้งหมดตามมาตรฐานบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด
- รักษามาตราฐานที่สำคัญของร้านฯ / สาขา รวมทั้ง คุณภาพสินค้า หน้าตาของอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ความรวดเร็วของการบริการความสะอาดและสุขอนามัย ของร้านฯ / สาขา
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขอ / ต่ออายุ ใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบตรวจสุขภาพ ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ฯลฯ
- เน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยต่างๆ เช่น การเปิด-ปิดร้านฯ / สาขา การเก็บเงินสดหลังการปิดการขายแต่ละวัน การใช้น้ำยาและสารเคมีต่างๆ รวมทั้งบริหารความเสี่ยงในสถานที่ทำงานทั้งในส่วนที่ลูกค้าเข้าถึง และไม่ถึง
- ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ภูมิทัศน์ ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า และพนักงาน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านฯ / สาขา และบริษัทฯ
- ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย การเตือนภัย และการอพยพของนอกสถานที่ทำงาน ร้านฯ / สาขา หากมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานได้
- รับผิดชอบในการกำกับดูแล สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในร้านฯ / สาขา อย่างรวดเร็ว เพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างทันท่วงที
- ปฏิบัติและรับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการผ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 6
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0946599666
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • h[email protected]
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  • ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
  บริษัท ฟู่ฟู่(ประเทศไทย) จำกัด
  408/74 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 17 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • อารีย์ ช่องนนทรี

  • สีลม พระราม 9

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : สามารถโยกย้ายสาขาได้ตามบริษัทกำหนด
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top