ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITON) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 3 ด้านหลักคือ  ธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซ  ธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจด้านการวางระบบราง และระบบรถไฟ   บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TTEC บริษัทย่อยของ TRITON)  เป็นผู้นำในการวางโครงสร้างระบบท่อ  การวางท่อใต้ดิน และการขุดเจาะในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน  และเป็นผู้บุกเบิกนำการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( ได้แก่ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และวิศกวรรมการผลิตพลังงานจากของเสีย)  การก่อสร้างระบบราง และระบบรถไฟ ( การก่อสร้างทางรถไฟ  การจ่ายพลังงาน ระบบอาณัติสัญญาน และระบบการสื่อสาร)  ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจหลักในด้านวิศวกรรม ด้านการจัดหา ด้านการก่อสร้าง และด้านการจัดการในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสรรหาการพัฒนาและการรักษาพนักงานที่มีพรสวรรค์และเสริมสร้างขีดความสามารถให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคำนึงถึง สุขภาพความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมTRITON  จึงมุ่งเน้นการสรรหา คัดเลือกพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีทักษะและความสามารถเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่เกี่ยวข้องข้อมูลเพิ่มเติม  www.triton.co.th


สินค้าและบริการ

         บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) หรือ STREGA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ บริษัทถือหุ้นอยู่ 84.21% ได้ลงนามเซ็นสัญญาโครงการ NFPT ร่วมกับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ซึ่งดำเนินการลงทุน ก่อสร้าง และบริหารโครงการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ มีมูลค่าโครงการ 3,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ FPT มีความประสงค์จะก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NFPT) เพื่อขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อไปยังคลังน้ำมัน จังหวัดลำปาง ระยะทางการก่อสร้างรวม 568 กิโลเมตร โดยมีการก่อสร้างด้วยรูปแบบการขุดเปิดหน้าดิน และการขุดเจาะแบบไม่เปิดหน้าดิน โดยจะใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จ 24 เดือน โดยโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยะที่ 2 ขยายแนวท่อจากจังหวัดกำแพงเพชรไปตามแนวเขตทางของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำโครงการ จ.ตาก (สัญญาจ้าง 7 เดือน)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก (เมืองตาก)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง / ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใน สถานประกอบกิจการ
8. จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
12. ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อหน่วยราชการ
13. ปฏิบัติหน้าที่เป็น DCC ในระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สำเร็จการศึกษา วทบ.อาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, วทบ. ความปลอดภัย หรือเทียบเท่า
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.และมีใบรับรอง
- ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในธุรกิจก๊าซ และ/หรือท่อส่งก๊าซ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอรายงานได้ดี
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน
  - ประกันกลุ่ม
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ประจำโครงการ)
  - ค่าโทรศัพท์ (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
  - ค่าใบ กว. (สำหรับตำแหน่งวิศวกรประจำโครงการ)
  - เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.
  - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
  - ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
  - ค่าเดินทางกลับต่างจังหวัด (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
  - การเยี่ยมไข้พนักงาน
  - เครื่องแบบพนักงาน
  - อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณแนท
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-273-9935
  อีเมล : Parada@tritonec.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • Parada@tritonec.co.th
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  60 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม 19 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : เลขที่ 76/2 หมู่ 6 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

  โครงการจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนผดุงปัญญา
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top