เกี่ยวกับเรา

S24 Group เป็นกลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการตกแต่งภายใน, ธุรกิจสรรหาและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์ ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้ถึงวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะร่วมงานไปกับทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างจริงจัง ท้าทาย และร่าเริง


HR Administration : พนักงานฝ่ายบุคคล

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านธุรการบุคคล
• จัดทำสัญญาจ้างและทะเบียนประวัติพนักงานและเอกสารฝ่ายบุคคล
• จัดทำคู่มือและการทำงาน HR และแบบฟอร์มเอกสาร
• จัดทำ ปรับปรุงและดูแลกฎระเบียบต่างๆ ภายในบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลงานจัดซื้อจัดหาทรัพย์สิน อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท 
• ดูแลเรื่องฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงาน งานแรงงานสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน
• ดูแลประสานงานด้านเก็บข้อมูล Attendance บันทึกข้อมูลสถิติ ด้านการขาด ลา มาสาย ของพนักงานทั้งองค์กร พร้อมสรุปรายงาน
• ดูแลประสานงานด้าน งานประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• งานด้านเอกสาร ISO14001

งานด้านสรรหา
• ดูแลและประสานงาน ด้านการสรรหาพนักงาน พร้อมจัดทำรายงานสรุปอัตรากำลังสรรหาบุคคลากร
• ตรวจสอบใบขออัตรากำลังคน และจัดเตรียมเอกสาร ประกาศต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสรรหาบุคลากร
• ติดต่อประสานงานกับแหล่งหรือช่องทางการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์จัดหางาน, ติดป้ายประกาศ, กรมจัดหางาน หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น
• คัดเลือกใบสมัคร พร้อมทั้งติดต่อนัดหมายผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ/สัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่กำหนด
• ตรวจสอบเอกสารการสมัครงาน สัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรด้วยวิธีการที่กำหนด เพื่อคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด
• ติดต่อนัดหมายผู้สมัครงานที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อติดต่อทำสัญญาจ้างงาน การตรวจสุขภาพ และตกลงเงื่อนไขอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ พร้อมทั้งประสานงานการเริ่มงานกับต้นสังกัด
• รวบรวมเอกสาร บันทึกข้อมูลในระบบเพื่อสรุปเป็นสถิติ จัดทำรายงานสรุป นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการสรรหาและคัดเลือกในอนาคต
• ติดตามเอกสารสัญญาจ้างและการประเมินผลทดลองงาน
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ยินดีรับคนพิการ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• อายุ 23 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี ในสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิทยาการการจัดการ สาขานิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
• มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี 
• เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน 
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้
• สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมภายในเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัวและมีความอดทนต่อแรงกดดันได้
• มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานสูง
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ตลอดเวลา
• มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน
• รายงานแผนและความคืบหน้าของงานต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : เพลินพิศ รานุรักษ์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0644042655
  อีเมล : hr@since24.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@since24.com
 • คุณณัฐพงษ์ ศิริวรรณวัฒนา
  บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )
  Central Tower (ชั้น 15) ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • สยาม ชิดลม

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top