เกี่ยวกับเรา

S24 Group เป็นกลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการตกแต่งภายใน, ธุรกิจสรรหาและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์ ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้ถึงวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะร่วมงานไปกับทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างจริงจัง ท้าทาย และร่าเริง


Project Director : ผู้อำนวยการโครงการ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 60,000 - 80,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Job Description : หน้าที่ความรับผิดชอบ

• มีทักษะทางการจัดการบริหารงานโครงการด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านงานตกแต่งภายในทั้งทางด้านการปฏิบัติการ การเงินการบัญชี และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• ควบคุม ดูแล การดำเนินงานโครงการต่างๆขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่ทางผู้บริหารได้กำหนดไว้


• กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้ได้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


• กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนสำเร็จที่องค์กรวางไว้


• กำกับดูแล และตรวจสอบงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้งานเอกสารต่าง ๆ ในโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน


• บริหารความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโครงการ เพื่อมุ่งผลสำเร็จของโครงการให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

• บริหารต้นทุนด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องตามงบประมาณที่กำหนด


• ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการบริหารโครงการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพของโครงการตามระยะเวลาและงบประมาณที่โครงการวางไว้

• จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้


• สนับสนุนและส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน


• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย• Provides strategic leadership and technical, operational, financial, and managerial leadership for successful implementation of project activities.


• Ensures that the program is technically sound, evidence-based, and consistent with stakeholders’ priorities.

• Provides oversight of program implementation including all activities, outputs, and outcomes related to project management and administration, including reporting, budget construction and monitoring, financial transactions, execution of project plans, and project performance.

• Oversees the selection and training of qualified program staff, assigning clear roles and responsibilities, providing effective supervision, and managing performance to ensure efficient operations.

• Ensures the project produces the specified results in the quarter workplan(s) to the required standard of quality and within the timeline and budget parameters

• Oversees budget pipeline development and budget monitoring.

• Conducts monthly reviews to ensure accountability of all project activities accurate and timely reporting of financial deliverables and obligations.

• Ensures that the project progresses in accordance to its contractual obligations and complies with donor regulations and internal organizational policies.

• Acts as the primary project contact person and liaison, ensuring the project is represented in national technical, policy, and planning forums with other key stakeholders.

• Coordinates organizational relationship with partners and donors related to monitoring and evaluation, providing support in facilitating technical collaboration and coordination activities with Governments, partners and stakeholders.

• Works closely with teams to ensure compliance with programmatic targets and deliverables.

• Promotes the project through advocacy, presentations, and participation in country, regional, and international technical forums.

• Supports the Technical Director by advising on program management, organizational development, pre-service education, in-service training, capacity building, and collaboration among Government, partners, and stakeholders.

• Establishes and manages a team with all the relevant disciplines and operational staff, including team building and counterpart identification within Ministries and partners.

• Develops a detailed implementation plan in line with the agreed scope and resources.

• Oversees development of a monitoring and evaluation plan for the successive phases of the project to capture project performance and results.
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ตรงในสายงานการตกแต่งภายใน การก่อสร้างและอยู่ในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 10 ปี
• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการนำเสนองานเพื่อรายงานผลงานและความคืบหน้าของโครงการผ่าน Microsoft Project
• สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมภายในเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัวและมีความอดทนต่อแรงกดดันได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานสูง
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ตลอดเวลา
• มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน
• รายงานแผนและความคืบหน้าของงานต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : เพลินพิศ รานุรักษ์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0644042655
  อีเมล : hr@since24.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@since24.com
 • คุณณัฐพงษ์ ศิริวรรณวัฒนา
  บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )
  Central Tower (ชั้น 15) ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • สยาม

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top