• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2 เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจ เช่น บุคลากรผู้รับการตรวจ พื้นที่ตรวจ ระบบงาน ระบบเอกสาร และข้อมูล 3 วางแผนการรับการตรวจ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน 4 ติดต่อ และประสานทั้งกับผู้รับการตรวจของหน่วยงาน และผู้ตรวจตามระบบมาตรฐานต่าง ๆ 5 รับการตรวจ โดยชี้แจง อธิบายข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อผู้ตรวจ รวมทั้งรับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ และการตัดสินใจ ในการอนุมัติการเปิดเผยข้อมูล 6 ทบทวน และติดตามความเบี่ยงเบนของระบบงาน และระบบเอกสารจากมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ หรือ ความเบี่ยงเบน จากแผนที่วางไว้ 7 กำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ ตามที่หน่วยงานกำหนดไว้ 8 ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินสนองตอบต่อ การแก้ไข ป้องกัน หรือการดำเนินการตามที่ได้เสนอต่อผู้ตรวจ หรือตามที่ผู้ตรวจได้เสนอผ่านความเห็นชอบแล้ว 9 รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานด้านคุณภาพ และด้านความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 10 ทบทวน และผลักดันการพัฒนาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน 11 ประสานงานในการส่งเสริมพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานมีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ 12 จัดทำเอกสารและกิจกรรมด้านพัฒนาระบบ
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริหารและจัดการระบบ hrm และ hrd วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ ประเมินผลการปฎิบัติงาน พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและ หรือหน่วยงานภายนอก บริหารจัดการงานด้านการสัมมนา ฝึกอบรม บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากร ได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับองค์กร กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในองค์กร สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และสงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน ทั้งในออฟฟิส และตามไซส์งาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต้องสามารถหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top