• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาว่าจ้าง ( ประจำ บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด )
ดำเนินการรับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น และจัดทำสัญญาว่าจ้างกับพนักงาน ดูแลเอกสารเข้า ออกของพนักงาน ทำการยื่นรายชื่อพนักงานแจ้งเข้า ออก ประกันสังคม การขอมีบัตรรับรองสิทธิให้กับพนักงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม จัดทำบัตรประจำตัวให้กับพนักงาน พิมพ์เอกสารงานบุคคลชนิดต่างๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานหน่วยงานในองค์กร และติดต่อประสานหน่วยงานข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
Pancake Cafe
็HR Supervisor
1 จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนอัตรากำลังคน สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2 พัฒนาประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3 นำเสนอนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามแต่กรณีและความจำเป็น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ 4 สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการ ทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ 5 รักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับ ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์ 7 จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ ตลอดจน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานอาจดำเนินงานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 8 จัดทำ organization chart องค์กรตามที่ได้รับนโยบาย 9 บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในบริษัทให้เป็นไปตามเความเหมาะสมและนโยบายบริหารจัดการ 10 จัดทำและรักษาระบบบริหารจัดการในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 11 จัดทำและควบคุมระบบงานของแผนกให้เป็นไปตาม kpi 12 ปรับปรุง วิเคราะห์ ป้องกันระบบงานของแผนกในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม kpi 13 ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 14 ติดตามข่าวสารที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แล้วประกาศให้พนักงานรับทราบ 15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,240 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top