• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางพลัด
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ผู้ช่วยเภสัชกร คลังยา
1 จัดเตรียมยาเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบ first expire first out fefo และถูกต้องตามชนิดของยา 2 ช่วยเจ้าหน้าที่คลังยาจัดเก็บยาโดยแยกประเภทการเก็บให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นระเบียบเรียงตาม first expire first out fefo เพื่อป้องกันยาเสื่อมสภาพ และสะดวกต่อการใช้งาน 3 จัดเตรียมยาเพื่อพร้อมจ่ายตามใบเบิก เช่น ยาบางรายการที่ต้องจ่ายเป็นชุด หรือ การติดสัญญลักษณ์ต่างๆ 4 ตรวจนับยาในคลังยา และตรวจสอบวันหมดอายุของยา และแจ้งให้เภสัชกรคลังยารับทราบถึงยาที่ใกล้หมดอายุ 5 ดำเนินงานตามระบบงานคลังยาของงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ให้ได้ตามมาตรฐานสากลของงานเภสัชกรรม 6 เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 492 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top