• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
marketing product & agency officer
จัดทําและวางแผนการทํางาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย และ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการขายและสร้างรายได้ให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว้ และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่ง แนวโน้มทางการตลาดและจัดทําแผนการตลาด คํานวนต้นทุนและจัดทําราคาเพื่อเสนอขาย package & promotion ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร จัดทําและสรุปผลการดําเนินงานตาม kpi ของแผนกการตลาด อย่างต่อเนื่อง และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด รวบรวมข้อมูลแต่ละกลุ่มเป้าหมาย วางแผนและจัดทําโปรโมชั่นแต่ละกลุ่มเป้าหมายร่วมกับทีมการตลาดดิจิตอล จัดทํากลยุทธ์การตลาดและดูแลลูกค้าในกลุ่มบริษัทคู่สัญญา agency พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆทั้งด้านhealth care & non health care อย่างต่อเนื่อง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,416 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top