• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
ช่างเทคนิค technician
1 ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือตามแผนการปฏิบัติงาน 2 ควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance ตามแผนกงานประจำปีพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างซ่อมบำรุง technician ในการทำ preventive maintenance 3 ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารการบำรุงรักษาเชิงเป้องกัน preventive maintenance ในแต่ละเดือนของงานระบบ จัดส่งผู้บังคับบัญชา 4 ควบคุมการตรวจเช็คและตรวจสอบสภาพทั่วไป ตู้สวิทซ์เกียร์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งบันทึกและรวบรวมข้อมูล ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันและเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 5 ควบคุมการตรวจเช็คและตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทั้งบันทึกและรวบรวมข้อมูล ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน และค่าอุณหภูมิ พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันและเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 6 ควบคุมตรวจเช็คและตรวจสอบการทำงานทั่วไปของ mdb main tie main switch main cb ประจำห้องไฟฟ้าประจำวัน ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เช่น bus bar bus way ประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ เต้ารับ อะไหล่อุปกรณ์ภายในตู้เมนไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย ตามสภาพความชำรุด ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ ตามสภาพชำรุด 7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง generator ให้ดำเนินการ ควบคุมและทำการทดสอบเดินเครื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ควบคุมและทำความสะอาดเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ควบคุมและตรวจสอบเครื่องวัดต่างๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดในระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ติดตั้งประกอบกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รวบรวมเอกสารการทดสอบแต่ละสัปดาห์ จัดส่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 8 ระบบป้องกันอัคคีภัย fire protection ให้ดำเนินการ ควบคุมและการทดสอบเดินเครื่อง electrical fire pump springer pump hydrant 6 เดือน 1 ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดหกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ รวบรวมเอกสารการทดสอบจัดส่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 9 ตรวจเช็คและตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปาที่จ่ายน้ำเข้าสู่อาคาร พร้อมทั้งควบคุมและบันทึกการใช้ปริมาณน้ำพร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 10 ระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน๊ต telephone internet ให้ดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตติดตั้งโทรศัพท์ internet ในส่วนผู้พักอาศัยและสำนักงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ mdf ตามสภาพความชำรุดโดย แจ้ง ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 11 ระบบสัญญาณภาพ matv & satellite ตรวจสอบและควบคุมสัญญาณภาพ ความคมชัด เสียง ประจำวัน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ตามสภาพความชำรุดโดย แจ้ง ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 12 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ fire alarm ให้ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของตู้ควบคุม หรือตู้คอนโทรลประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตรวจสอบพบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ smoke & heat detector อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบมือดึงจากบุคคล manual pull station อุปกรณ์แจ้งสัญญากระดิ่ง bell ชำรุดให้แจ้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 13 งานระบบเครื่องปรับอากาศ air condition ให้ดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมการเปิด ปิดระบบปรับอากาศตามเวลาที่กำหนด ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้งพร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตรวจสอบและควบคุมการจดบันทึกอุณหภูมิตามห้องเครื่องประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 14 ระบบสุขาภิบาล sanitary ให้ดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมการเปิด ปิดเครื่องสูบน้ำต่างๆโดยให้ใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตรวจสอบและบันทึกแรงดันในระบบของท่อน้ำแต่ละอาคาร pressure reduce valve prv ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 15 ระบบบำบัดน้ำเสีย waste water treatment ให้ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมด submersible pump ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ประจำวัน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ ตามธุรกิจของอาคารประเภท ก ให้ได้ค่าตามมาตรฐานพารามิเตอร์ พร้อมทั้งรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และติดต่อบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำ เข้าดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบ วิเคราะห์และควบคุมดูแลหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้ระบบยังสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพ 16 ระบบกล้องวงจรปิด cctv ให้ดำเนินการ a ควบคุมและตรวจสอบความคมชัดของภาพ จำนวนกล้อง การบันทึก วันเดือนปี และเวลา b ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่สำรอง ups ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน c ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 17 ตรวจสอบการขออนุญาตตกแต่งห้องชุด หรือในส่วนกลางให้ตรงตามแบบที่ขออนุญาตกับทางนิติอาคารชุดฯ 18 ตรวจสอบและให้คำแนะนำกับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและส่วนของห้องผู้พักอาศัย ตามกฎระเบียบของทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ 19 ตรวจสอบและควบคุมความสะอาดห้องเครื่องจักรทั้งหมดในโครงการ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 20 ตรวจสอบและควบคุมการให้บริการงานซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับห้องชุด 21 ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ในงานระบบให้กับช่างซ่อมบำรุง technician 22 รวบรวมและทำการจดบันทึกมาตรวัดการใช้ไฟฟ้า และประปา ประจำเดือนในส่วนกลางและห้องชุดเพื่อเก็บบันทึกข้อมูล 23 ทำการลงบันทึกในสมุดการปฏิบัติงานแต่ละวันของแต่ละประเภทงาน และทำรายงานเมื่อมีปัญหาระหว่างห้องชุด หรือพบความผิดปกติของเครื่องจักรในอาคารต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 24 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ spare part ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอาคารให้ถูกต้อง ในแต่ละเดือน ให้ตรงตามรายการเบิกจ่าย เมื่อพบความผิดปกติให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์รับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ 25 ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในแผนก ให้ตรงกับการใช้งาน 26 ตรวจสอบเครื่องมือ tool ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอาคาร ในแต่ละเดือนให้ครบตามบัญชีเครื่องมือ เมื่อพบเครื่องมือชำรุดให้แจ้งผู้ที่ได้รมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายเครื่องมือรับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ
ปทุมธานี , คลองหลวง
บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
transport and warehouse manager
forecast and set the daily and weekly volume plan and closely monitor on vehicles utilization ensure all transport operations team receive their daily reports and attend the handover meetings at the start of each shift ensure all deliveries to the stores are received unloaded and checked accurately and safety ensure all drivers are performing in accordance to traffic and safety regulations monitor drivers working hours to ensure that drivers are properly rested monitor safety practices and vehicle and equipment standards and maintenance to improve safety levels and minimize downtime manage own kpis and maximize efficiency through achieving productivity targets prepare any transport report as required establish and implement transport business strategies and management plan with direct impact on the objectives and on business results make business and managerial decisions and recommendations in order to achieve business and financial results prevent loss of partnership and eliminate the risk of substantial expenditures of time human resources and or funds take full responsibility of budget in assigned area under transportation scope plan direct contribute and coordinate transport operations activities within the area of responsibility identify where the services to customers should be improved then develop and implement initiatives and processes for transport management identify and analyze transport problems and develop and implement solutions to enhance transport operations with monitoring and evaluation tools for the both operation cost effectiveness responsibility in the analysis adjusts and save cost report and other assignment from management
กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด
ด่วน เปิดรับตำแหน่ง qc ด้านซ่อมสีและตัวถัง
1 ช่างเตรียมพื้น งานโป้วสีรถยนต์ งานขัดสีโป้ว งานพ่นสีรองพื้น งานผสมสีรองพื้น 2 ช่างประกอบ งานถอดรื้อชิ้นส่วนความเสียหายเพื่อประเมินซ่อม งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ งานทดสอบ วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ งานปรับแต่ง ปรับตั้ง แก้ไขชิ้นส่วนรถยนต์ 3 ช่างขัดสี ลักษณะงานตามตำแหน่งงาน 4 ช่างผสมสี ลักษณธงานตามตำแหน่งงาน 5 เจ้าหน้าที่ qc งานตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานซ่อม งานประกอบชิ้นส่วน logo emblem งานเก็บความเรียบร้อยตัวรถก่อนส่งมอบ 6 service advisor sa bp ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบลูกค้า ควบคุมตารางแผนงานรถยนต์ ซ่อมสีในแต่ละคัน ให้ปล่อยรถตรงตามเวลาที่กหนด ติดตามสถานะงานซ่อมสีแต่ละคัน อธิบายรายละเอียดในการแจ้งซ่อมเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในรายละเอียดการซ่อมค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อม 7 controller สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรถที่เข้ามาซ่อมในอู่ แต่ละประเภท ให้คำปรึกษาด้านบริการได้ แจ้ง ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่แผนการซ่อมรถของลูกค้ามีปัญหาไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ควบคุม ติดตาม ดูแล และแจกจ่ายงานซ่อม ให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลสถานะงานซ่อมและแก้ไขปัญหาต่างๆ บันทึกเวลาในใบแจ้งซ่อม และบันทึกเวลาทำงาน เมื่อมีการแจกจ่ายงานซ่อมและดำเนินการซ่อมเสร็จ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,745 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top