• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด
ด่วน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี accounting manager
ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของทีมบัญชีของบริษัท จัดทำงบการเงินประจำเดือน ไตรมาสและปี รวมทั้งจัดทำเอกสารประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประจำเดือนปีเพื่อการบริหาร และร่วมกับผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในการ บริหาร วางแผน วางเป้าหมาย และนโยบายทางบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท อนุมัติ ใบสำคัญรับ จ่าย และทั่วไป อนุมัติและลงนามในเอกสารยื่นภาษีประจำเดือน ปี บริหารเอกสาร สัญญาของบริษัทฯที่กระทบต่อรายงานทางการเงิน ภาษี และกฎหมายต่างๆ ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสายไหม
บริษัท เจวาย กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
สรรหา คัดเลือกพนักงาน ตามความต้องการของแต่ละแผนก สรรหา สัมภาษณ์และบริหารจัดการงานบุคคลทั้งพนักงานเข้าและออก จัดทำสัญญาจ้างงานของพนักงาน สรุปสถิติการทำงานของพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสาย เพื่อรวบรวมคิดเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน ประสานงานนัดและสัมภาษณ์งาน นัดเริ่มงาน จัดทำประวัติ และเอกสารของพนักงานเริ่มงานใหม่ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในเรื่องกฎระเบียบ วินัยของบริษัท และดูแลกฎระเบียบวินัยพนักงานพร้อมทั้งประสาน งานออกใบเตือนพนักงานกรณีทำผิดกฏระเบียบวินัยบริษัท ฯ ทำแบบประเมินผลทดลองงาน พร้อมส่งให้หัวหน้างานและผู้บริหารอนุมัติ ทำทะเบียนทรัพย์สินในส่วนของฝ่าย hr จัดเตรียมชุดยูนิฟอร์ม ให้กับพนักงาน งานต่ออายุสำหรับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ติดต่อหน่วยงานราชการอาทิเช่น ประกันสังคม กรมสรรพากร กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หรือกรณีอื่นๆ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 630 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top