• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
ฉะเชิงเทรา , บ้านโพธิ์
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ปฎิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา ด่วน
1 จัดทำกฏะเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ตามกฏหมายต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามนโยบายฝ่ายบริหารฯ 2 จัดการออกประกาศของบริษัทฯ 3 จัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายเสนออนุมัติ 4 ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน การแต่งตั้ง โอน หรือโยกย้าย การจ้างหรือเลิกจ้าง 5 การวางแผนและจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ 6 ควบคุมดูแลการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การทรวงอุตสาหกรรม การทรวงพาณิชย์ กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพากร 7 ให้คำแนะนำกับทางฝ่ายต่างๆของบริษัทฯในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ 8 จัดทำโครงสร้างอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม กำหนดแผนอัตรากำลังคน 9 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การร้องทุกข์ สวัสดิการต่างๆของพนักงาน 10 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ทางด้านการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานต่างๆ 11 จัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายระบบ iso 9000 และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำและดำเนินการฝึกอบรมตามขั้นตอน ส่วนความรับผิดชอบในสายงานทรัพยากรบุคคลก็เป็นไปตามข้อกำหนดและตัววัดผลในแต่ละเดือนให้ตรงตามเป้าหมาย 12 การควบคุมดูแลเกี่ยวกับ ค่าจ้าง เงินเดือน เงินค่าล่วงเวลา เงินได้ เงินหักต่างๆ 13 การควบคุมดุแลเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 14 การควบคุมดูแลและกำหนดกลยุทธ์งานด้านสรรหา ว่าจ้างพนักงานตามโครงสร้างองค์กร 15 การควบคุมดูแลบริหารงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม 16 งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 17 การควบคุมดูแลบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ 18 บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ดูงาน hr 2 บริษัท
กรุงเทพมหานคร
Orchidjobs x JOBBKK
ช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยช่างเทคนิค ทั่วประเทศ
1 ดูแลโครงข่าย broadband docsis adsl fixed line wifi fttx corporate service dstv catv 2 ซ่อมบำรุง เชิงแก้ไขและป้องกัน โครงข่ายสายของกลุ่มบริษัทฯ ทรู true ตามบ้าน คอนโด หรือสำนักงานต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานของบริษัท 3 ควบคุมงานสร้างและงานติดตั้ง เน็ตเวิร์คของเครือข่าย true 4 ประสานงาน ตรวจสอบ แก้ไข เรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า 5 นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้า เฉพาะตำแหน่งช่างเทคนิค 6 รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 7 ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน หมุนเวียนกัน 8 เวลา 08 00 17 00 น และ 09 00 18 00 น สามารถเลือกลงใกล้บ้านได้เลยค่ะ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 644 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top