• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
senior planner
1 งานสื่อสารการตลาด ศึกษา วิเคราะห์ธุรกิจ ตลาด และคู่แข่งของลูกค้า เพื่อนำเสนอแนวความคิด และกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการ ร่วมวิเคราะห์ พัฒนากลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ กำหนดแนวทาง และกำกับ ดูแลการวางแผนช่องทางการสื่อสาร รวมถึงการเลือกใช้สื่อ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการวัดผลสำเร็จในการสื่อสาร กำกับ ดูแลการออกแบบ สร้างสรรค์เนื้อหา เพื่อใช้ในการสื่อสารให้มีความเหมาะสม น่าสนใจ และสอดคล้องกับแผนการสื่อสารที่กำหนด กำกับ ดูแลการประสานงานซื้อสื่อจากช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และมีต้นทุนที่เหมาะสม วางแผน และกำกับ ดูแลการบริหารความสัมพันธ์กับสื่อต่าง ๆ และ influencer เพื่อสร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง กำกับ ดูแลการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับทราบความต้องการ แก้ไขปัญหา ร่วมประเมินต้นทุน และกำหนดราคาขายให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ตรวจสอบติดตาม และบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด กำกับ ดูแลการติดตามผลสำเร็จของงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายข้อกำหนดของลูกค้า ร่วมดูแลจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า และแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาด และลูกค้า พร้อมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการ ศึกษา ติดตามข่าวสารความรู้ทางด้านการตลาด เทคโนโลยี และสื่อใหม่ ๆ เพื่อให้เท่าทันตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2 การบริหารงานในภาพรวม ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้ ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์หามาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทีม เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ หรือให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมงาน เพื่อมุ่งให้ฝ่ายงาน ส่วนงานเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและองค์กรให้แล้วเสร็จ อย่างเรียบร้อย ราบรื่นตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้น ๆ
ปทุมธานี , เมือง
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
พนักงานขาย
1 ออกหาลูกค้าใหม่ เพื่อผลิตเครื่องสำอางรูปแบบ oem เพื่อให้ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าขาย 2 บริหารยอดขายของทีม เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าขาย 3 รักษาเป้าขายของตัวเอง และทีมขาย เพื่อให้ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าขาย 4 วางแผน การออกหาลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาเป้าขาย 5 จัดเตรียมข้อมูลสินค้าที่จะไปเสนอขายสินค้า และบริการของบริษัท 6 ประสานงานเรื่องเอกสาร และตัวอย่างสินค้า กับแผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัท 7 ติดตามประสานงานการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา 8 ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า 9 ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย 10 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต 11 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า 12 ประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 13 ปฎิบัติงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top