• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
ปทุมธานี , ลำลูกกา
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ Kingsmen C.M.T.I Plc.
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1 กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2 ควบคุมและบริหารจัดการภาพรวมบัญชี ap ar gl asset 3 วางแผนภาษีอากร 4 จัดทำงบประมาณการทางบัญชีควบคุมงบประมาณและทำงบกระแสเงินสดได้ 5 จัดทำ่งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินและรายงานทางบัญชีต่างๆรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 6 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานการจัดการงบประมาณและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินนั้นทันเวลาและถูกต้องในแต่ละไตรมาสเพื่อนำส่ง กลต และตลาดหลักทรัพย์และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 7 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชี เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตลาดหลักทรัพย์ กลต เป็นต้น 9 ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ต้องการและโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท มูเกนได จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน
1 ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินให้ถูกต้องทั้งการปิดงบประจำเดือน และงบการเงินประจำปี 2 ควบคุม วางแผน การตรวจสอบ การรับ การจ่ายเงินของบริษัท ตั้งแต่การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการจ่ยเงินให้ถูกต้อง 3 ควบคุม วางแผน การจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ 4 กำหนดนโยบายและวางแผนงาน ด้านการเงินและบัญชี กำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ 5 ควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปีและดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า occ
1 จัดการและควบคุมการปฏิบัติการเดินรถในเส้นทางหลักเพื่อให้เป็นไปตามตารางเดินรถ และแน่ใจว่ารถไฟฟ้าวิ่งด้วยความปลอดภัย 2 แจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าเมื่อมีเหตุใดๆ ที่จะต้องปรับเปลื่ยนตารางการเดินรถไปจากรูปแบบการเดินรถแบบปกติ 3 ปฏิบัติตามกฏ ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติการต่างๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือ อุบัติเหตุ 4 ดำเนินการตามคำสั่งของหัวหน้าศูนย์ควบคุมการเดินรถ 5 ติดต่อสื่อสารกับพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าในเส้นทางหลัก และในศูนย์ซ่อมบำรุง โดยให้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินรถที่ปลอดภัย 6 ติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า เมื่อมีการสับเปลื่ยนพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า 7 รายงานเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมการระบบวิศวกรรม 8 ติดต่อประสานงานกับนายสถานีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุใดๆ 9 ติดต่อประสานงานกับนายสถานีในกรณีที่อุปกรณ์ใดๆ ในสถานีทำงานผิดปกติ 10 ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า 11 จัดการเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทางรถไฟฟ้า 12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หากสนใจตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ดังนี้ 1 ทางเว็บไซต์ http www srtet co th index php th career 2 สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร ฟ ท จำกัด รฟฟท ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 3 ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ และส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร ฟ ท จำกัด รฟฟท ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10320 รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
นนทบุรี , เมือง
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จนท แนะนำบัตรเครดิต วันละ370 ค่าคอม สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ยินดีรับนศ จบใหม่ หรือ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
สนใจเชิญ สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ ที่อิออนสาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออนประเภทต่างๆ ออกบูทประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ที่สมัคร สามารถออกนอกพื้นที่ เป็นทีม บริษัทมีอบรมและสอนงานให้กับพนักงานใหม่ สวัสดิการ รายได้ประจำ ค่าคอมมิชชั่น ค่า incentive มีโปรโมทเป็นพนักงานรายเดือน ชุดฟอร์มพนักงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมทักษะความรู้ตลอดทั้งปี ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top