• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด
ด่วน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี accounting manager
ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของทีมบัญชีของบริษัท จัดทำงบการเงินประจำเดือน ไตรมาสและปี รวมทั้งจัดทำเอกสารประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประจำเดือนปีเพื่อการบริหาร และร่วมกับผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในการ บริหาร วางแผน วางเป้าหมาย และนโยบายทางบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท อนุมัติ ใบสำคัญรับ จ่าย และทั่วไป อนุมัติและลงนามในเอกสารยื่นภาษีประจำเดือน ปี บริหารเอกสาร สัญญาของบริษัทฯที่กระทบต่อรายงานทางการเงิน ภาษี และกฎหมายต่างๆ ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
hr admin reception ประจำอาคารบิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนทรัพย์
1 ต้อนรับผู้มาติดต่อ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม 2 ประสานงานระหว่างผู้มาติดต่อ กับพนักงานภายในบริษัท 3 จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารการสมัครงาน 4 จัดทำหนังสือสัญญาจ้างงาน และหนังสือบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง เพื่อส่งสำนักงานใหญ่ 5 ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน 6 ตรวจสอบคอมมิชชั่นของพนักงานขาย 7 จัดทำสรุปเงินเดือน คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน และรางวัลการขายของพนักงาน 8 ประสานงานเรื่องเอกสารของบริษัท 9 ดูแลสถานที่ทำงาน ร่วมกับทางฝ่ายอาคาร 10 ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 75 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top