• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
นนทบุรี , เทศบาลนครนนทบุรี (สาขาแขวงท่าทราย)
บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
sales exclusive
1 นำเสนอขายสินค้า 2 ดำเนินการหาลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3 เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และปิดยอดขายให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ 4 เข้าพบปะเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของบริษัท 5 รับร้องเรียน และประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือปัญหาของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 6 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะ ในการให้บริการลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้า และหากลุ่มลูกค้าใหม่ 7 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัทเพื่อให้คู่ค่าใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 8 จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน รวมทั้งสรุปปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 9 ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 10 ประสานงานเก็บหนี้ลูกค้า
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
APP365
เจ้าหน้าที่ seo specialist
มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google co th เป็นอย่างดี มีความรู้ด้าน google analytics adwords fb webmaster tool หรือเครื่องมือจาก third party อื่นๆ วิเคราะห์ คู่แข่ง คีย์เวิร์ด ได้อย่างเชียวชาญ ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทีมงานด้าน seo ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้ได้ มีทักษะในการปรับ on page และ off page ได้เป็นอย่างดี สร้าง linkbuilding สร้าง network ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร qualifications มีประสบการณ์ 1 3 ปีด้าน seo รวมถึงเคยมีผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของ search engine การตลาดออนไลน์ มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์ เพื่อนำมาใช้สำหรับ seo อย่างเชียวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน seo อย่างยอดเยี่ยม รวมถึง css html และ google analytics มีประสบการณ์การทำงานในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ seo ppc การวิเคราะห์ backlink และรายงานศักยภาพของคู่แข่ง มีประสบการณ์การพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การสร้าง linkbuilding มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ชอบทำงานแข่งกับเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่เกียงงานหนัก ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานที่ผ่านมาเสนอ พิจารณาเป็นพิเศษ

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 945 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top