• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ช่างพิมพ์ digital
ออกแบบสื่อ 2d ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ online เพื่อส่งเสริมการตลาด สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับพนักงานในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมเครื่องพิมพ์ งานระบบ digital มีสอนให้ ควบคุมดูแลการผลิตงานให้เป็นไปตามกำหนดงาน สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการผลิต ควบคุมบริหารวัสดุในการผลิต สามารถใช้โปรแกรม illustrator photo shop เพื่อการออกแบบได้ มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รักความก้าวหน้า และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
ชลบุรี , เมือง
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1 ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2 วิเคราะห์หาสาเหตุและค้าหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่เกิดขึ้น 3 ให้คำแนะนำแก่ช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 4 ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบเตือนอัคคีภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องและปลอดภัย 5 ตรวจสอบวิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 6 วางแผนการทำงานของทีมงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 7 ควบคุมประสานงานซ่อมเครื่องจักรกับทุกแผนก
กรุงเทพมหานคร , เขตพระนคร
บริษัท การิม โรตี มะตะบะ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาบุคลากร การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง พัฒนาระบบสวัสดิการ กำกับดูแลการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้น ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รักษาและเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,719 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top