• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
human resource development manager ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เราร่วมกันช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย เมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ winnergy คุณจะเป็นสมาชิกของทีมที่เต็มไปด้วย นักคิด นักประดิษฐ์ ผู้ที่จะกล้าฝันและกล้าลงมือทำ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศไทยให้ดีที่สุด พันธกิจสำคัญของ winnergy ด้านทรัพยากรบุคคลคือการสรรหา ดึงดูด รักษา และพัฒนา บุคลากรไฟแรง ผู้สามารถคิดนอกกรอบและมีความรับผิดชอบสูง เพื่อที่จะร่วมกันมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกวัน winnergy ต้องการสรรหา human resources development manager ที่มีแรงจูงใจให้การทำงานสูง ไฟแรง ผู้ที่ได้รับเลือกในหน้าที่นี้ จะร่วมกับผู้บริหารขององค์กร รวมถึงกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยสร้างความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กร ช่วยผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ วางแผนการปฏิบัติการในเรื่องของการบริหารคนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรสามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างดี รวมทั้งมีขวัญและกำลังใจในการทำงานกับองค์กรต่อไปในระยะยาว บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของ hrdm พบปะ พูดคุย และประสานงาน กับผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กร เพื่อรับทราบและรับรู้ข้อมูล และความต้องการ เกี่ยวกับปัญหา และความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการได้จริง ในเรื่องของการบริหารคน และปรับโครงสร้างการบริหารคนขององค์กร รวมถึงการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ขององค์กร เอาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีอยู่ออกมาให้ได้ รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของคนในองค์กร เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ในแต่ละช่วงเวลาได้ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ ผู้จัดการ พนักงาน ฯลฯ ให้ประสานทำงานกันอย่างราบรื่น เป็นจุดศูนย์กลางของการบริหารจัดการคนในองค์กร เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์แนวโน้มในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัด ปัญหาในการบริหารคนในองค์กร และวางแนวทาง ระบบงานใหม่ๆ ในการบริหารคนเพื่อทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ตั้งคำถาม และประเด็นของความท้าทายใหม่ๆ ในการบริหารคนให้กับผู้บริหาร และผู้นำขององค์กร เพื่อให้มองเห็นฐานรากของการบริหารคนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในเรื่องมุมมองของการบริหารคนในองค์กร สามารถวางกลยุทธ์และแผนงานในด้านต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสร้างกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนทุกระดับ
นครปฐม , พุทธมณฑล
บริษัท เบนนิสัน บิสซิเนส จำกัด
ผู้จัดการโรงงาน
1 กำหนดนโยบายและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2 ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ kpi 3 ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับและเป็นไปตามเป้าหมาย kpi 4 ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ 5 ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน 6 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 7 ดูแลควบคุมประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ เครื่องจักร 8 จัดทำและตรวจสอบรายงานด้านการผลิตประจำวัน สรุปรายเดือน รายงานฝ่ายบริหาร 9 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 10 งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 731 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top