• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการบริหารโครงการอาวุโส tbr
รับผิดชอบต่อคุณภาพผลงานของโครงการภายใต้การบริหารเวลา ทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนผู้บังคับบัญชาจัดทำเอกสารในระยะริเริ่มโครงการ project initiating phase และติดตามสถานะเอกสารของระบบงานจัดซื้อ ให้คำปรึกษาเจ้าของโครงการในการวางแผนขอบเขตและโครงสร้างงาน วางแผนกำหนดทรัพยากร วางแผนการจัดทำตารางการดำเนินงานและวางแผนปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในระยะการวางแผน project planning phase จัดทำระบบการควบคุมโครงการ จัดการประเด็นปัญหารายวัน ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและรายงานสถานะโครงการต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ในระยะการดำเนินโครงการ project execution phase ทบทวนบทเรียนที่เกิดขึ้น ทำรายงานประเมินผล จัดทำเอกสารปิดโครงการและประสานกับเจ้าของโครงการในการเตรียมแผนการนำไปปฏิบัติจริงในระยะการปิดโครงการ project closing phase กำหนดวาระประชุม นัดประชุมกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,097 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top