• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตหนองแขม
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1 วางแผนการซ่อมและบำรุงรักษา รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2 ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งการทวนเทียบและทวนสอบ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับพนักงานในหน่วยงาน และพนักงานฝ่ายผลิต 3 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมทั้งวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ตาม kpis ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ 4 ให้คำปรึกษาแนะนำและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ 5 วางแผนงานและจัดทำงบประมาณประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 6 วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและกำลังคนให้เหมาะสมกับงานภายในแผนก 7 นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมทั้ง การบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 8 รับนโยบายจากกรรมการผู้จัดการแล้วนำมาถ่ายทอด และปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 9 ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 298 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top