• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ภูเก็ต
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติเบียร์ ภูเก็ต
จัดทำเปรียบเทียบยอดขายของแต่ละสายงาน จัดทำฐานข้อมูลทุกระบบ จัดทำและเปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่งจากรายงานของแต่ละสายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร ทำรางวัลและกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้าเข้าร้านค้าของแต่ละสายงาน จัดทำรายงานงบประมาณส่งเสริมการขาย จัดเก็บเอกสารต่างๆ ร่วมจัดทำงบประมาณยอดขาย คุณสมบัติ วุฒิ ป ตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับสถิติวิเคราะห์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สถิติ ส่วนงานส่งเสริมคุณภาพ รพ คู่สัญญา
รับผิดชอบการจัดทำสถิติและรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของส่วนงานและสายงานสินไหมสุขภาพ ดูแลฐานข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาและฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญา ดูแลการจัดทำสถิติ เพื่อจัดทำรายงาน ของสายงานสินไหมสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลฐานข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้เป็นไปตามสัญญา ดูแลฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญาให้เป็นไปตาม ข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลจัดส่งเพื่อสามารถเข้าใช้ระบบ tl smart claim จัดทำรายงานสถิติที่รับผิดชอบให้สอดคล้องและสนับสนุนการบริหารจัดการของสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนงานประเมินผลโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อให้งานเป็นไปตามกำหนดเวลา ข้อปฏิบัติและตามกำหนดแผนงานโครงการ มีส่วนร่วมในการทำงานการจัดเตรียมเอกสารงาน concurrent ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและหลักปฏิบัติของงาน ดูแลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ให้เป็นไปตามการปฏิบัติของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูล
รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานสินไหม ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้บริหารจัดการ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการของหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้านการจัดทำข้อมูล รายงานสินไหม และงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายงานและบริษัท ดำเนินงานจัดทำสถิติ รายงานสินไหม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานสินไหม สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัทและคปภ วิเคราะห์ข้อมูลสินไหม เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้งานต่อได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำสถิติ รายงานสินไหม หรือการใช้โปรแกรมในการจัดทำสถิติ รายงานต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 76 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top